Ogłoszenie o naborze wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A

Data dodatnia: 23 lutego, 2015

Ogłoszenie o naborze wniosków dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 “Gospodarka regionalnej szansy”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 “Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Tryb konkursu :

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu sąśrednie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 PLN.

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów:brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN
  • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Kryteria wyboru projektu:

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej  MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z dostępną poniżej, jako plik do pobrania Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

(Referat ds. Wyboru)

ul. Jasnogórska 11 (II piętro)

31-358 Kraków

w terminie od 16 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.

w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na lipiec 2015 r.

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy:

Procedura odwoławcza przebiegać będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 1208/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009 r. z późń. zm. Procedura odwoławcza opisana została również w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej jako plik do pobrania.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie www.mcp.malopolska.plw zakładce “Nabory wniosków“, “Konkursy“.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail:info@mcp.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close