Oferta pożyczkowa dla przedsiębiorców – Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości skorzystania z nowej oferty pożyczkowej tj. “Wsparcie ze środków EFRR i budżetu państwa dla MŚP działających na rynku powyżej miesięcy”.

DLA KOGO? – ODBIORCY POŻYCZKI

Beneficjentami pożyczek mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą  powyżej 24 miesięcy oraz  na terenie Województwa Małopolskiego.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego realizowane przez MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

  1. inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  2. rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
  3. inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
  4. przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),
  5. finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną  i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej  w tym zakresie.

PARAMETRY POŻYCZKI

Wartość jednostkowej pożyczki – od 10 tys. zł do 1,0 mln zł.

Wysokość udzielonej pożyczki będzie odpowiadać ustalonemu limitowi wartości pożyczki wynikającej z regulaminu  udzielenia pożyczki (par. 10, ust. 3).

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące liczone od dnia uruchomienia pożyczki.

Wkład własny nie wymagany

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Pożyczki udzielane w ramach Funduszu Pożyczkowego są oprocentowane:

  • preferencyjne: 1,87% w skali roku (pożyczki z pomocą de minimis) – dla przedsiębiorstw realizujących projekty  w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej;
  • rynkowe: od 2,87% w skali roku – dla pozostałych przedsiębiorstw. Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka.

Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzecz na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close