Odstępstwa od stosowania WE 561/2006 w Europie

Odstępstwa od stosowania WE 561/2006 w Europie

Odstępstwa od stosowania WE 561/2006 w Europie

 

Odstępstwa od stosowania WE 561/2006 w Europie – W związku z sytuacją pandemii w Europie, kraje UE wprowadziły wyłączenia ze  stosowania się do norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców wynikających z Rozporządzenia (WE)  561/2006.

Poniżej przedstawiamy listę krajów, które wprowadziły zmiany powołując się na art. 14 Rozporządzenia 561/2006. Zawieszenie norm ma ułatwić zaopatrzenie w żywność oraz leki, spowodowane jest również zamknięciem granic. Kierowcy mają pracować więcej i odpoczywać krócej, by uzupełnić braki w dostawach.

Wprowadzanie zmian powinno być zgodne  z art. 14 Rozporządzenia 561/2006:

 1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, Państwa Członkowskie mogą, za zgodą Komisji, wprowadzić wyjątki od stosowania przepisów art. 6–9 w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach.
 2. W przypadkach nagłych Państwa Członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.
 3. Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie o wszystkich odstępstwach, na które zezwolono zgodnie z niniejszym artykułem.

W związku z tym, że wyłączenia art. 6-9 w poszczególnych krajach wprowadzane są w pośpiechu, dotyczą różnych typów transportu, zaleca się, aby kierowcy zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 opisywali wszystkie zaistniałe odstępstwa dla w/w artykułów.

art. 12 Rozporządzenia 561/2006:

Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój

Kierowcy powinni pamiętać, iż odstępstwa nie dotyczą czasu pracy kierowców, zatem przepisy wynikające z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców i Dyrektywy 2002/15/WE nadal obowiązują. Co za tym idzie kierowca musi przestrzegać wymaganych przerw w czasie pracy oraz o tygodniowym wymiarze godzin pracy. Ponadto w przypadku wykonywania pracy w godzinach nocnych nadal obowiązuje go dzienny 10 godziny czas pracy w danej dobie.

 

Poniżej przedstawiamy państwa europejskie włączające odstępstwa:

 • Polska – szczegóły w osobnym artykule dotyczącym PL   >>>   KLIKNIJ
 • Dania – od 13.03.2020 r. do 11.04.2020 r. Art.:
  • 8.6 – odpoczynki tygodniowe na terenie Danii (dotyczy tylko przewozów krajowych)
 • Austria – od 11.04.2020 r. do 31.05.2020 r.: Art.:
  • 6.1 – dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2-  tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 h
  • 6.3 – całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekraczać 100 h
 • Norwegia – od 13.03.2020 r. do 31.05.2020 r.
  • 6.1 – dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 – tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 58 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 – w ciągu 4 tygodni dozwolone dwa skrócone odpoczynki
 • Szwecja – 15.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 – tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 120 h
  • 8.2 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 – dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”
 • Czechy – od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1-  dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 – tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 h
  • 6.3 – całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekraczać 100 h
  • 8.1 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 – dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”

 

Odstępstwa od stosowania WE 561/2006w Europie 2020r

 

 • Belgia – 12.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.2 – tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 59 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 – tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”
 • Holandia – od 07.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 – tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 58 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 – tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
 • Hiszpania – od 13.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – wydłużenie dziennego okresu prowadzenia dla kierowców przewożących towary na terenie Hiszpanii
  • 8.1 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 – skrócenie odpoczynku tygodniowego dla kierowców przewożących towary na terenie Hiszpanii
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”
  • 8.1 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h

Odstępstwa od stosowania WE 561/2006w Europie 2020r

 • Bułgaria – od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 7 – jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.6 – tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”
 • Rumunia – od 17.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 7 – jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.1 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 – możliwość przedłużenia 6 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi
 • Wielka Brytania – od 22.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – „dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
   lub możliwe są poniższe odstępstwa”
  • 8.6 – możliwość przedłużenia 6×24 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi
  • 6.2 – tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.1 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 9.1 – odstępstwo od odpoczynków promowych/kolejowych
 • Irlandia – od 18.03.2020 r. do 16.04.2020 r. Art.:
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 112 h
  • 8.4 – maksymalnie pięć skróconych dziennych czasów prowadzenia pojazdu między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku
  • 8.6 – dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”

Odstępstwa od stosowania WE 561/2006w Europie 2020r

 • Luksemburg – od 15.04.2020 r. do 31.05.2020 r.
  • 6.1 – dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h nie więcej niż  3 razy w tygodniu
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 – tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”
 • Słowacja – od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 – tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 7 – jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.1 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
 • Francja – od 20.03.2020 r. do 18.04.2020 r. Art.:
  • 6.1-  dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 10 h (2 razy w tygodniu kierowca może go wydłużyć do 11 h)
  • 6.2 – tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 105 h
 • Grecja – od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 – tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 58 h
  • 7 – jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.1 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 – dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 – „możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony”

Odstępstwa od stosowania WE 561/2006w Europie 2020r

 • Niemcy – 19.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – okres prowadzenia można wydłużyć 5 razy do 10 h w ciągu tygodnia
  • 8.6 – w ciągu 4 tygodni dozwolone dwa skrócone odpoczynki
 • Węgry – 20.04.2020 do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 – dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 10 h (2 razy w tygodniu kierowca może go wydłużyć do 11 h)
  • 6.2 – tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 – dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 105 h
  • 7 – jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.2 – dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 – dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h) lub tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close