Obowiązki pracujących emerytów i rencistów oraz ich płatników składek po zakończeniu roku

Obowiązki pracujących emerytów i rencistów oraz ich płatników składek po zakończeniu roku

Jeśli emeryt lub rencista podejmie działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (za którą uznawane jest zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności, w tym wykonywane za granicą) lub tzw. służbę mundurową, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie ZUS, ze wskazaniem wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. W praktyce polega to na złożeniu przez emeryta lub rencistę oświadczenia, np. na formularzu EROP, w jakiej wysokości zamierza on osiągać przychody, tj.:

  • niepowodującej zawieszenia ani zmniejszenia świadczenia lub
  • powodującej zmniejszenie świadczenia, czy też
  • powodującej zawieszenie świadczenia.

Należy przypomnieć, iż graniczne kwoty przychodu wynoszą tu odpowiednio:

  • dolna – 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS,
  • górna – 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

Obowiązek powiadomienia ZUS o zatrudnieniu emeryta lub rencisty i o wysokości osiąganego przez niego przychodu spoczywa także odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę – na właściwej komórce kadrowej. Nie dotyczy to jednak emerytów, którzy przed podjęciem działalności zarobkowej ukończyli wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oni bowiem mogą osiągać dodatkowe przychody już bez żadnych ograniczeń.

OŚWIADCZENIE

W zależności od treści złożonego przez świadczeniobiorcę oświadczenia, do czasu jego zmiany, emerytura lub renta jest odpowiednio wypłacana w pełnej należnej wysokości lub stosownie zmniejszana albo prawo do świadczenia podlega zawieszeniu.

Ostateczne rozliczenie świadczenia następuje jednak dopiero po zakończeniu danego roku kalendarzowego, w oparciu o informację o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Termin na jej złożenie przez świadczeniobiorcę i zatrudniający go podmiot, co do zasady, upływa z końcem lutego danego roku. Ponieważ jednak w 2020 r. dzień 29 lutego przypada na sobotę, ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy, tj. na 2 marca 2020 r.

Istnieją dwa sposoby rozliczania świadczeń, tj. rozliczenie roczne i miesięczne. Przyjmowany jest sposób wybrany przez świadczeniobiorcę lub (przy braku takiego wskazania) dla niego korzystniejszy. Dlatego też płatnik składek powinien wykazać zarobki uzyskane przez emeryta lub rencistę z rozbiciem na poszczególne miesiące rozliczanego roku.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close