Obowiązek wydania paragonu lub faktury

Obowiązek wydania paragonu lub faktury

Wydanie paragonu lub faktury (na żądanie) klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej, jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Przypominamy o tym przede wszystkim przedsiębiorcom z branży gastronomicznej (restauracjom i innym placówkom gastronomicznym), którzy w wakacje mają wzmożony ruch.

Wymóg obowiązkowego rejestrowania obrotów dotyczy sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., konieczność stosowania kas, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, rozciągnięta została na przedsiębiorców świadczących m.in. usługi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Przepisy regulujące rejestrację obrotu z wykorzystaniem kasy fiskalnej

Podstawą prawną rejestracji obrotów jest ustawa o podatku od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa. Szczegółowy zaś opis, dotyczący zarówno urządzeń rejestrujących (kas fiskalnych) jak i tworzonych przez nie paragonów, znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (w dalszej części tesktu: „Rozporządzenie”).

Wymagania dotyczące paragonu

Producenci kas fiskalnych zobowiązani są dostosować urządzenia rejestrujące do możliwości wydruku paragonu fiskalnego w formacie i treści z góry narzuconej przez ustawodawcę. Chociażby wysokość znaków alfanumerycznych na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, liczba znaków w linii nie może być mniejsza niż 17, a liczba znaków przeznaczonych na nazwę towaru lub usługi nie może być mniejsza niż 12. Dodatkowo łączna kwota sprzedaży brutto na paragonach fiskalnych, powinna być wyróżniona czcionką wytłuszczoną o wysokości stanowiącej co najmniej 150% wysokości innych znaków. Nawet szerokość taśmy paragonowej została unormowana i nie może być mniejsza niż 28 mm. Nie bez znaczenia jest także zobowiązanie do stosowania określonej kolejności na wydruku, a elementy takie jak logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego. Jedynie swoboda umieszczenia informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży pozostawiona jest autonomii producentów.

Aby paragon fiskalny odpowiadał obowiązującym wymogom prawnym, zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wspomnianego Rozporządzenia , musi zawierać następujące elementy:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 3. numer kolejny wydruku;
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 5. oznaczenie “PARAGON FISKALNY”;
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 12. łączną kwotę podatku;
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto;
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Paragon w działalności transportowej

Jeżeli prowadzimy działalność związaną ze świadczeniem usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, musimy posiadać kasę fiskalną, która umożliwia drukowanie paragonów z dodatkowymi elementami. Określa to § 16 ust. 1

Rozporządzenia, wymagając, aby na paragonie oprócz wymienionych powyżej informacji, umieszczone były:

 1. numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;
 2. datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;
 3. długość przejechanej drogi w czasie kursu;
 4. jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;
 5. liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;
 6. wartość poszczególnych innych opłat taryfowych.

Większe wymagania dotyczą również rejestrowania obrotów przez podmioty świadczące usługi w zakresie transportu pasażerskiego. Stosowana kasa fiskalna powinna posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i kupującego oraz być wyposażona w funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych. Ustawodawca wymaga, aby paragony fiskalne, oprócz podstawowych elementów, zawierały również:

 1. oznaczenie “BILET” lub “OPŁATA DODATKOWA”;
 2. rodzaj biletu;
 3. tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego;
 4. numer kursu;
 5. nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności, lub okres ważności biletu;
 6. cenę jednostkową usługi;
 7. wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego;
 8. liczbę i wartość sumaryczną sprzedaży danej usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku.

Nazwa towaru lub usługi na paragonie

W praktyce największe trudności sprawia prawidłowe określenie nazwy towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację oraz ewentualny opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Samo rozporządzenie nie definiuje co należy rozmieć pod pojęciem „nazwa towaru lub usługi, ani jakimi kryteriami mamy się kierować przy ich określaniu. W tym zakresie pomocne są zarówno interpretacje Izb Skarbowych oraz Ministra Finansów.

Z analizy uzasadnień organów skarbowych wynika, iż nazwa towaru lub usługi powinna być przede wszystkim tak skonstruowana, aby jednoznacznie, tj. w sposób niebudzący wątpliwości, można było określić przedmiot sprzedaży, czyli rodzaj sprzedanego towaru lub usługi, oraz przyporządkować odpowiednią stawkę podatku. Ponadto nie należy stosować nazw grup towarowych, np. Przy konstruowaniu nazwy towaru lub usługi nie należy posługiwać się nazwami grup towarowych, np. owoce, napoje, itd. W miejsce nazwy grupy należy wprowadzić konkretny produkt np. Jabłka. Oznaczając nazwę towaru lub usługi nie musimy wskazywać cech szczególnych takich jak rozmiar, pojemność czy kształt sprzedawanego produktu. Pewnym ułatwieniem jest dopuszczalność stosowania skrótów, jednakże przy zachowaniu zasady jednoznaczności i przejrzystości paragonu fiskalnego.

Źródło: www.vat.pl 

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy