O Barometrze zawodów i RPDZ na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

O Barometrze zawodów i RPDZ na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

We wtorek, 5 kwietnia 2016 r., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Podczas obrad Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, omówił Barometr zawodów oraz Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016.

Dyrektor WUP w Krakowie podczas swojego wystąpienia opowiedział m.in. o początkach opracowywania metody Barometru zawodów, pozwalającej prognozować zapotrzebowanie na dane zawody na rynku pracy Małopolski (deficytowe – brak specjalistów, zrównoważone – poziom równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na umiejętności a świadczeniem usług pracowniczych, nadwyżkowe – osoby z wykształceniem w danym zawodzie mają problem ze znalezieniem zatrudnienia), jak i wcześniejszych próbach stworzenia tego typu narzędzia w Polsce.

“W 2005 r. po raz pierwszy Województwo Małopolskie zostało poproszone o udostępnienie tej metody i realizowanie w tym trybie badań we wszystkich 16 województwach w całej Polsce. Rok 2016 jest kolejnym rokiem, na które ministerstwo wyraziło zgodę na stosowanie tego narzędzia. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jest koordynatorem tego działania w skali kraju na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” – mówił Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Barometr zawodów jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Jest narzędziem pomocniczym, stosowanym przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy do opiniowania kierunków kształcenia zawodowego w poszczególnych szkołach zawodowych.

“Interesujące jest, że specjalista ds. finansowych jest zawodem nadwyżkowym w Małopolsce, a wystarczy doprecyzowanie specjalności, np. księgowy i dany zawód zalicza się do deficytowych. Czasami podniesienie w pewnym zakresie kompetencji zawodowych sprawia, że dana osoba zostaje przesunięta do zawodów nadwyżkowych czy deficytowych” – zaznaczał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Następnie Jacek Pająk zaprezentował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016, którego obowiązek opracowania wynika z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, uwzględniając strategię rozwoju województwa, przygotowuje corocznie regionalny plan działań, określający priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia po zasięgnięciu opinii powiatów wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej rady dialogu społecznego.

“Od 24 marca mamy możliwość zasięgania opinii, przedstawienia tego planu różnym organom. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą określenia interesariuszy, którzy go opiniują. Są to m.in. powiaty, lokalne grupy działania, Wojewódzka Rada Rynku Pracy” – podkreślał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Plan przygotowywany jest przez zespół zadaniowy. Ma na celu prezentację przedsięwzięć w obszarze rynku pracy na terenie całego województwa małopolskiego.

Zaplanowano m.in. działania związane z tworzeniem miejsc pracy u przedsiębiorców, usługi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Należy dodać, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tegoroczny plan.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close