Nowe kasy fiskalne online

Data dodatnia: 31 stycznia, 2018

Nowe kasy fiskalne online

We wrześniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przedstawił projekt zmian do ustawy o VAT. W projekcie tym przedstawiano przepisy, które mają wprowadzić system kas on-line. W dniu 19 grudnia 2017 r. pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach. Co przewiduje najnowszy projekt ministra?

Zmiana zasad wystawiania faktur

Resort finansów zamierzał wprowadzić zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej w kasie fakturę można by było wystawić (dla innych podatników) wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawierałby NIP nabywcy. Generalnie resort chciał ograniczyć wystawianie faktur do paragonów fiskalnych, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym. Regulacja ta miała wyeliminować proceder wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Jednak w nowym projekcie nowelizacji resort nie przedstawił już takich rozwiązań. Oznacza to, że na razie Ministerstwo zrezygnowało z konieczności obowiązkowego umieszczania NIP nabywcy (przedsiębiorcy) na paragonie, który miałby później stanowić podstawę do wystawienia faktury.

Kasy on-line

Jak już informowaliśmy na łamach GP, omawiany projekt ma wprowadzić rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących (kas on-line) przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego, zwanego Centralnym Repozytorium Kas.

Kasy on-line będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane mają być informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Informacje te będą stanowiły elektroniczny obraz paragonów, na których nie będą podawane informacje dotyczące konsumenta, oprócz jego NIP, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Przesyłanie tych informacji ma odbywać się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Oznacza to, że kasa będzie fiskalizowana w momencie jej połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył tych informacji ma być dokonywany za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Ustawodawca dopuszcza używanie dotychczas stosowanych przez podatników kas fiskalnych, tj.: kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Jednak kasy te będą stopniowo wycofywane z rynku. Ma to odbywać się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu.

Ponadto kasy on-line mają zapewnić możliwość otrzymania przez klienta m.in. paragonu fiskalnego w formie papierowej, jednakże podatnik użytkujący ten rodzaj kas nie będzie zobowiązany do drukowania kopii dokumentów fiskalnych. Również z uwagi na fakt, że kasy on-line, co do zasady, będą się łączyły z Centralnym Repozytorium Kas w sposób zautomatyzowany, będzie wykluczony obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Zgłoszenie to w przypadku kas on-line zostanie dokonane w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji. Obowiązek zgłoszenia kasy będzie nadal ciążył na podatniku, który będzie stosował kasę z papierowym zapisem kopii lub kasę z elektronicznym zapisem kopii.

Minister zamierza także uregulować sytuacje, kiedy to podatnik będzie miał trudności z dostępem do sieci telekomunikacyjnej. Gdy podatnik czasowo nie będzie miał możliwości uzyskania połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas, wówczas obowiązek ten będzie musiał spełnić niezwłocznie po ustaniu przejściowej przyczyny i jednocześnie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy rejestrującej.

Natomiast w przypadku trwałej niemożliwości uzyskania połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas podatnik będzie zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych z kas on-line do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych. O zgodę taką podatnik będzie mógł występować zarówno przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jak również w przypadku zmiany warunków dostępu do sieci już w trakcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Proponuje się też, aby ulga na zakup kasy wynosiła 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1.000 zł i miała zastosowanie w przypadku nabycia kas on-line. Skorzystać z tej ulgi będzie można w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji. Zgodnie z nową regulacją podatnicy będą zobowiązani do zwrotu tej ulgi w przypadku, gdy w okresie 3 lat (wcześniej proponowano 4 lata) od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego zakończą prowadzenie działalności gospodarczej lub nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Zwrot ulgi nastąpi także w przypadku naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem.

Brak przeglądu technicznego

Minister planuje utrzymać obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych kas. Zgodnie z przepisami powinno to się odbywać zasadniczo nie rzadziej niż co 2 lata. Nowe przepisy mają wprowadzić karę za niedopełnienie tego obowiązku. Ma ona wynosić 500 zł. Grzywna ta będzie nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego. Karę tę podatnik będzie musiał zapłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej karę na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

 

Obowiązkowa wymiana kas

Projekt nie przewiduje jednakże obowiązku wymiany kas rejestrujących na kasy on-line, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż (patrz ramka). W nowym projekcie zmian do ustawy o VAT doprecyzowano, którzy podatnicy będą mieli obowiązek wcześniejszego użytkowania kas on-line. Najwcześniej obowiązek ten obejmie świadczenie usług: naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiany opon lub kół w pojazdach silnikowych i motorowerach oraz dostawy paliw. Podatnicy ci będą musieli zacząć stosować kasy on-line najpóźniej od 1 stycznia 2019 r.

Omówione zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obowiązkowo kary on-line będą musieli stosować podatnicy świadczący usługi:

naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów – od 1 stycznia 2019 r.,
związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – od 1 lipca 2019 r.,
fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – od 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek stosowania kas on-line będzie dotyczył także podatników dokonujących dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – od 1 stycznia 2019 r.

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 2018-01-29

Źródło: www.bankier.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

21Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close