Nowa fala konkursów

Nowa fala konkursów
W ostatnich dniach marca wystartuje dwanaście konkursów na uzyskanie unijnego dofinansowania, niezbędnego do realizacji niezwykle istotnych dla Małopolski zadań.

Pieniądze w łącznej kwocie 1,31 mld zł zostaną skierowane na projekty prorodzinne i proekologiczne, rewitalizacyjne i oświatowe, rozwijające przedsiębiorczość, ale także przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz poprawiające jakość usług zdrowotnych.

Wszystkie nabory rozpoczną się 31 marca , a konkursy zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku. Wyjątek stanowi nabór Gospodarka odpadami – SPR, który uruchomiony zostanie 27 marca. Wnioski o dofinansowanie poszczególnych projektów będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Przybliżmy podstawowe informacje na temat każdego ze zbliżających się konkursów.

Żłobki i opieka nad małymi dziećmi

Do 19 kwietnia będzie można zgłaszać projekty, dzięki którym łatwiejsze stanie się łączenie życia zawodowego z prywatnym. Rzecz polega na tworzeniu dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Chodzi o zakładanie nowych żłobków i klubów dziecięcych, ale także zwiększanie liczby miejsc w już istniejących placówkach. Pomoc będzie przeznaczona zarówno na działania przystosowujące obiekty do tego rodzaju działalności, ich doposażenie, jak również na utrzymanie wykwalifikowanego personelu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe. 

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego wynosi aż 85%, a na działania w tym zakresie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 prawie 36 mln zł.

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Nowoczesna opieka medyczna 

Dalsza poprawa jakości opieki medycznej w Małopolsce to zasadniczy cel innego naboru, który potrwa do 5 maja.

Tutaj wspierane będą projekty polegające na budowie czy modernizacji obiektów służby zdrowia, wyposażeniu ich w sprzęt medyczny, dostosowaniu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także zastosowaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Co istotne, projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć zatwierdzonych już uchwałą odpowiedniego forum subregionalnego.

Poziom dofinansowania ze środków RPO może wynieść nawet 80%, a ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 137,5 mln zł

Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Skuteczna gospodarka odpadami

86,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Małopolska przeznaczy na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów , budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu.

27 marca ruszy nabór wniosków, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia będą mogły uzyskać wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Termin składania wniosków upłynie 5 maja.

Maksymalnie beneficjanci będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów projektu.

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Lepsza otoczka dla biznesu

Ponad 112,5 mln zł z RPO zostało skierowanych na dalszą poprawę jakości działania instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji. To właśnie instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego będą mogły do 9 maja wnioskować o dofinansowanie rozwoju infrastruktury i aparatury badawczej w parkach i inkubatorach technologicznych, centrach badań i transferu technologii.

Dzięki tym inwestycjom usługi badawczo – rozwojowe i proinnowacyjne będą przez instytucje otoczenia biznesu świadczone w jeszcze bardziej profesjonalny sposób.

Poziom dofinansowania dla poszczególnych inwestycji w tym zakresie może sięgnąć 55%.

Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji, Typ projektów A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji

Przeciw wykluczeniu

Trzy konkursy związane są z działaniami zmierzającymi do zapewnienia właściwej opieki osobom niesamodzielnym czy słabiej radzącymi sobie z wyzwaniami współczesności oraz ich łatwiejszej integracji ze społeczeństwem.

Pierwszy z nich, zakładający realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrwa do 10 maja. Do tego dnia wnioski będą mogły składać m.in. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy czy ochotnicze hufce pracy.

Maksymalny poziom dofinansowania w wypadku tych projektów wynosi aż 95%, a na poddziałanie to Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył z RPO 65,35 mln zł.

Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Nieco dłużej, bo do 24 maja, będzie można wnioskować o dofinansowanie zadań polegających na tworzeniu lub poprawie jakości działania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży . Zasadniczym efektem realizowanych tutaj projektów będzie zwiększenie liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenie oferty udzielanej pomocy.

Wnioski aplikacyjne będą mogły składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły, podmioty ekonomii społecznej, instytucje świadczące usługi medyczne czy przedsiębiorcy.

Do rozdziału pozostaje w tym wypadku prawie 102 mln zł, a poziom dofinansowania projektu może wynieść 92,7% wydatków.

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ C

Również do 24 maja można starać się o pozyskanie środków europejskich na wsparcie projektów z zakresu teleopieki. Mogą o nie ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne.

Grupę docelową wsparcia stanowią w tym wypadku osoby niesamodzielne oraz ich nieformalni opiekunowie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii  osoby niesamodzielne będą mogły bezpiecznie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania, ciesząc się dostępem do centrum teleopieki i licząc na zapewnienie opieki w sytuacjach kryzysowych.

Poziom dofinansowania projektów określono na maksymalnym poziomie 92,7% wydatków, a pula środków do wykorzystania wynosi 35,43 mln zł.

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ D

Małopolska od nowa

Na pewno ogromny wpływ na wizerunek naszego regionu oraz komfort życia Małopolan będą miały inwestycje rewitalizacyjne . Działania podjęte w tym zakresie w poprzedniej perspektywie finansowej bardzo znacząco zmieniły oblicza wielu miejscowości. Teraz efekty mogą być jeszcze bardziej widoczne, bo w trzech uruchamianych konkursach do dyspozycji beneficjentów zostanie oddanych ponad 554 mln zł!

Inwestycje będą prowadzone w całej Małopolsce. Jedną z idei Regionalnego Programu Operacyjnego było równomierne rozdzielenie środków pomiędzy miejscowości o różnym potencjale i wielkości. Stąd decyzja o rozpisaniu trzech konkursów rewitalizacyjnych.

Do 1 czerwca wnioski o dofinansowanie będzie można składać do konkursu na rewitalizację głównych ośrodków miejskich w regionie, tj. Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Oświęcimia, Chrzanowa, Olkusza i Nowego Targu. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w tych miastach sięgnęła prawie 218 mln zł.

Podobna kwota została przeznaczona na rewitalizację prowadzoną w średnich i mniejszych(do 5 tys. mieszkańców) ośrodkach miejskich. W tym wypadku czas na składanie wniosków upłynie 8 czerwca.

Najdłużej, bo do 30 czerwca, potrwa nabór konkursowy adresowany do najmniejszych społeczności, gdzie o środki mogą ubiegać się podmioty z terenów wiejskich oraz z miast liczących mniej niż 5 tys. mieszkańców. Tutaj do dyspozycji beneficjentów Zarząd Województwa Małopolskiego pozostawił 118,5 mln zł.

W przypadku wszystkich podejmowanych działań można liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości dochodzącej do 75%.

O wsparcie mogą się starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, parki narodowe i krajobrazowe, szkoły wyższe czy przedsiębiorcy. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o pomoc jest uzgodnienie Programu Rewitalizacji przez każdą gminę z Zarządem Województwa Małopolskiego. Ponadto, tylko projekty uwzględnione w gminnych programach rewitalizacyjnych mogą liczyć na dofinansowanie.

Jakie będą najbardziej widoczne efekty zbliżającej się rewitalizacji?  Możemy oczekiwać, że w najbliższych latach dojdzie do modernizacji obiektów służących celom społecznym (np. szkół, przedszkoli) oraz siedzib instytucji kultury. Zmieni się oblicze zaniedbanych przestrzeni, zarówno tych, które można wykorzystać do ożywienia gospodarczego, jak i parków czy skwerów. Poprawiona zostanie estetyka budynków użyteczności publicznej, renowacji poddane zostaną także wspólne części wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwa jest również przebudowa sieci komunalnych oraz dróg prowadzących do rewitalizowanych obiektów i terenów.

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Poddziałanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

W chmurze edukacyjnej

Zarząd Województwa Małopolskiego nie zapomniał również o oświacie. Dlatego uruchamiany jest kolejny konkurs organizowany w ramach Małopolskiej chmury edukacyjnej. Tutaj wnioski będą przyjmowane, w podziale na rundy, aż do 26 lipca.

O dofinansowanie mogą ubiegać się w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe. Wsparcie można otrzymać na zajęcia pozalekcyjnedla uczniów rozwijających swoje zainteresowania oraz kształtujących umiejętności niezbędne na rynku pracy. Zajęcia z udziałem wykładowców ze szkół wyższych będą prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, a obejmą takie obszary jak: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedsiębiorczość, języki angielski, niemiecki i francuski, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne.

Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 95%, a pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 8,7 mln zł.

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Najdłużej, bo do 31 sierpnia, potrwa nabór na dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Na ten cel uruchomiono aż 173 mln zł. Zostaną one spożytkowane przez firmy bądź konsorcja przedsiębiorstw m.in. na nabycie wyników badań, przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, uruchomienie pierwszej produkcji.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków nie przekroczy w tym wypadku 80%.

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close