Niezapłacone faktury wyksięguj z kosztów podatkowych

Niezapłacone faktury wyksięguj z kosztów podatkowych

O ile ustawa o podatku PIT pozwala na księgowanie faktur kosztowych w dacie ich wystawienia, to nawet podatnicy stosujący podstawową, kasową metodę rozliczeń muszą uważać na terminowe opłacanie faktur. Niezapłacone faktury nie będą co do zasady kosztem uzyskania przychodów.

Kasowa metoda rozliczania kosztów pozwala na ujmowanie ponoszonych wydatków w dacie wystawienia faktury. Inaczej jest w przypadku wyboru metody memoriału, gdzie termin ich rozliczenia zależeć może od daty uzyskania przychodu, z którymi koszt jest związany. Dla ujęcia wydatku w dacie wystawienia faktury decydującym będzie wówczas pośredni związek z uzyskiwanym przychodem.

Termin płatności do 60 dni os daty wystawienia faktury 

Wyksięgowaniu z kosztów podatkowych podlegają kwoty wynikającej z faktury (rachunku) lub z umowy albo innego dokumentu (gdy nie istniał obowiązek wystawienia faktury lub rachunku), jeżeli nie zostaną one uregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Zasadę tę stosować należy zatem, gdy:

  • na dokumencie księgowym nie ma informacji o tym, że dokument został opłacony w całości
  • na dokumencie będącym podstawą rozliczenia kosztu znajduje się informacja o terminie płatności,
  • termin płatności wynosi od 1 do 60 dni.

Termin płatności dłuższy niż 60 dni 

W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia nie trzeba wykonywać przez 90 dni od daty ujęcia wydatku w kosztach. Dokonuje się go dopiero z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów o ile w ciągu tych 90 dni nie nastąpiła zapłata za wydatek zaliczony do kosztów podatkowych.

Brak terminu płatności 

Zgodnie z dyspozycją art. 455 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt IBPBI/2/423-68/13/JD) w przypadku wystawienia faktury bez określonego terminu płatności, należy uznać, że dla określenia, która z zasad (30 dni od dnia upływu terminu płatności, czy też 90 dni od dnia zaliczenia do kosztów) znajdzie zastosowanie decydujące znaczenie będzie miał upływ terminu 60 dni, którym to terminem posługują się przepisy prawa podatkowego. Termin ten będzie liczony od dnia dostawy towarów (wykonania usługi) i będzie jednocześnie uzależniony od podjęcia przez wierzyciela stosownych czynności, np. wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia.

Analizując tę interpretację uznać jednak należy – a contrario – że brak wezwania spowoduje, że wyksięgowanie z kosztów nie będzie obowiązkowe. Po stronie kupującego towar lub usługę przychód podatkowy wystąpi natomiast w dacie wystawienia faktury lub nawet wcześniej, gdy faktura wystawiana jest po wykonaniu czynności opodatkowanej lub po uzyskaniu zaliczki, przedpłaty lub zapłaty za towar czy też usługę.

Pamiętaj o potwierdzeniach zapłaty 

Podatnik, który uzyskuje nieopłacone w chwili ich wystawienia faktury, powinien powiązać je – w swoich systemach księgowych – z dokonywanymi płatnościami. W ten sposób zabezpieczy się przed zbyt późnym wyksięgowaniem z kosztów, rachunków nierozliczonych.

Źródło: www.vat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close