Ulga na złe długi – braku płatności za faktury

Ulga na złe długi – braku płatności za faktury

Obecna sytuacja na rynku związana z pandemią koronawirusa sprawia, iż coraz częściej otrzymujemy informacje o braku płatności za faktury sprzedażowe. Niestety często sytuacja taka prowadzi do zatorów płatniczych, ponieważ po stronie sprzedawcy powstają zobowiązania podatkowe (PIT i VAT). Ostatnie zmiany ustaw wprowadziły zmniejszenie obostrzeń w zakresie stosowania mechanizmu – ulga na złe długi.  Pozwalamy sobie na przekazanie informacji w jakim przypadku można skorzystać z zmniejszenia podstawy opodatkowania w PIT i VAT.

Każda sytuacja jest indywidualna, niemniej jednak warto zapoznać się z podstawowymi informacjami w którym momencie istnieje możliwość skorzystania z ulgi.

Proszę również pamiętać, iż w przypadku braku płatności za faktury kosztowe po stronie nabywcy (kupującego) istnieje obowiązek pomniejszenie kosztów/ VAT naliczonego o wartość z niezapłaconych faktur. Jest to obowiązek a nie przywilej. Niezapłacone w terminie należności należy odjąć od kosztów w podatku dochodowym, natomiast w podatku VAT zmniejszyć naliczenie. Z automatu sytuacja taka powoduje, iż zwiększa się nam wartość zaliczki na podatek dochodowy. To samo odnosi się do VAT należnego, który wzrośnie i powstaje obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego.

WAŻNE!

Ulga na złe długi dotyczy transakcji zawieranych między podmiotami krajowymi. W sytuacji gdy to zagraniczny kontrahent zalega z fakturą niestety nie ma możliwości z skorzystania z ulgi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z ulgą na złe długi w podatku dochodowym i VAT.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym – podstawa obliczenia podatku dochodowego może zostać:

– zwiększona o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku nabywcy,

– zmniejszona o zaliczaną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została opłacona w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku sprzedawcy.

Korekta podatku dochodowego jest obowiązkowa w przypadku dłużnika i dobrowolna w przypadku wierzyciela.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym ma zastosowanie tylko wtedy, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

– dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie:

  1. postępowania restrukturyzacyjnego,
  2. postępowania upadłościowego
  3. lub w trakcie likwidacji,

– od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy nie upłynęły 2 lata. Licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa,

– wystawiona faktura (rachunek) lub umowa dokumentują transakcję handlową zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatników, dla których przychody są opodatkowane na terytorium Polski.

Ulga na złe długi w podatku VAT

Jest to ratunek dla podatników VAT, którym nie udało się uzyskać należności od kontrahentów w określonym w ustawie terminie – 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze lub umowie. Umożliwia wierzycielowi odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty. Nabywca dokonuje  korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z niezapłaconej we wskazanym terminie faktury. Skorzystanie z tej procedury wywołuje bowiem skutki zarówno u wierzyciela, jak i podatnika. Wyjaśniamy, na czym polega ulga na złe długi i jak z niej skorzystać.

Warunki kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi:

– dostawa towaru lub świadczenie usług dokonano na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

– wierzyciel i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT, w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której zawarta będzie korekta z tytułu ulgi na złe. Do tego dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

– od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, nie upłynęło więcej niż 2 lata podatkowe. Termin liczy się od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.