Najnowsze zmiany w deklaracjach akcyzowych – poznaj je!

Najnowsze zmiany w deklaracjach akcyzowych – poznaj je!

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzony został obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w akcyzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. Prawo do składania deklaracji w postaci papierowej zachowają nadal osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Przykładowo w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Poznaj najnowsze zmiany w deklaracjach akcyzowych!

Zmiany w deklaracjach akcyzowych

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych obowiązuje np. w odniesieniu do:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania: wyrobów węglowych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, wyrobów gazowych.

Ponadto od 1 lipca 2021 r. wprowadzono nowy obowiązek składania deklaracji za okres kwartalny (AKC-KZ), który obowiązuje w przypadku wyrobów:

 • objętych zwolnieniem od akcyzy (z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3),
 • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Nowy obowiązek złożenia deklaracji kwartalnej obejmuje szczególnie:

 • podmioty, które prowadzą składy podatkowe i mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,
 • podmioty, które nie prowadzą składów podatkowych, ale dokonują czynności, które podlegają opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • podmioty, które są podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,
 • podmioty, które są podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia wyrobów energetycznych do których stosuje się stawkę zerową, do produkcji innych wyrobów np. do produkcji farb czy lakierów.

Wyjątek stanowią podatnicy, którzy składają deklaracje za okresy miesięczne, gdzie wykazują zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, gdyż zostali oni wyłączeni z obowiązku składania deklaracji za okresy kwartalne.

W deklaracji kwartalnej (AKC-KZ) wykazać należy ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania stawki zerowej. Deklarację AKC-KZ należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy (pierwsze deklaracje będą składane za III kwartał 2021 r. tj. do 25 listopada  2021 r.).

Deklaracje akcyzowe

Kolejno od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji AKC-UA dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Zastąpił on dotychczas obowiązujący wzór AKC-U/A. Deklaracje AKC-UA należy złożyć do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podobnie w przypadku samochodów osobowych od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji uproszczonej AKC-US (uprzednio AKC-U/S).

Deklaracja AKC-US obejmuje nie tylko nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, ale też nowy przedmiot opodatkowania tj. dokonanie zmiany konstrukcyjnej w pojeździe ciężarowym lub specjalnym zarejestrowanym w kraju, zmieniającej rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona i gdy nie ma możliwości ustalenia podmiotu, który dokonał wcześniej opodatkowanej czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego.

Dodatkowo, gdy samochód osobowy stanowi współwłasność kilku osób deklarację może złożyć jeden ze współwłaścicieli, w imieniu wszystkich współwłaścicieli.

Deklarację AKC-US należy złożyć do 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, jednak nie później niż w dniu rejestracji samochodu lub złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu, które zmienią jego rodzaj na samochód osobowy. Natomiast w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia- w dniu sprzedaży owego samochodu osobowego.

Co więcej od 1 lipca br. powstał obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, które wymieniono w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej.

W deklaracji AKC-UAKZ wykazać należy ilości tych wyrobów ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w chwili niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

Podatnik na złożenie tej deklaracji ma czas do 10. dnia drugiego miesiąca po kwartale w którym zaistniał obowiązek podatkowy (pierwsze deklaracje będą składane za III kwartał 2021 r. tj. do 10 listopada 2021 r.).

Co więcej, po 1 lipca 2021 r. deklaracji akcyzowych nie muszą składać:

 • podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą obejmującą zakresem wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy.

Przy czym wyłączenie to nie ma zastosowania podatników, którzy składają deklaracje w odniesieniu do wyrobów gazowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy np. CNG, LNG,

 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej a dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy np. gospodarstwa domowe, gdzie zamontowano panele fotowoltaiczne i zużywają one na własne potrzeby energię elektryczną wyprodukowaną przed panele,
 • podmioty, które nie są podatnikami podatku akcyzowego np. podmioty zużywające wyroby podlegające zwolnieniu ze względu na ich przeznaczenie poza składem podatkowym.
Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami