Nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Nabór Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia   2006  r.  w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. 2014 poz. 1609)

ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl 

w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o Pożyczkę

Kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Pożyczka nie może zostać udzielona podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem:

1. województwo warmińsko-mazurskie – powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;

2. województwo kujawsko-pomorskie – powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;

3. województwo zachodniopomorskie – powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;

4. województwo świętokrzyskie – powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;

5. województwo podkarpackie – powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;

6. województwo dolnośląskie  – powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;

7. województwo pomorskie – powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;

8. województwo mazowieckie –  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

 

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Przedsięwzięcia, których celem jest:

1) uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;

2) rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na:

1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki

Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.

Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. 

Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki.

W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres spłaty Pożyczki

Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty tej Pożyczki tj. okres od dnia podpisania Umowy pożyczki do dnia ostatniej spłaty.

Pomoc publiczna

Pomoc finansowa w formie Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

W przypadku Pożyczek udzielanych w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet wartość pomocy de minimis stanowi różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej Pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z zastosowania oprocentowania właściwego dla Pożyczek zgodnie z zapisami Rozporządzenia (oprocentowanie stałe wynoszące 2% w stosunku rocznym). Rynkowa wartość odsetek jest obliczana według stopy referencyjnej, określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6).

Sposób przygotowania i składania Wniosków o udzielenie pożyczki 

Wnioskodawca wypełnia Wniosek o udzielenie pożyczki w aplikacji Generator Wniosków (link),

właściwej dla Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet udostępnionej na stronie internetowej  Agencji  (www.parp.gov.pl). Wniosek o udzielenie pożyczki uważa się za złożony z chwilą zarejestrowania w systemie informatycznym tj. w Generatorze Wniosków, z zastrzeżeniem, iż formalne potwierdzenie złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki  poprzez złożenie podpisu przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika Wnioskodawcy i wysłanie wymaganych załączników nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania Wniosku o udzielenie pożyczki na jeden ze sposobów opisanych szczegółowo § 5 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Kryteria oceny Wniosków o udzielenie pożyczki

Przewiduje się tylko jeden etap oceny, podczas którego weryfikacji podlegać będzie spełnianie następujących kryteriów obligatoryjnych ocenianych w systemie zero-jedynkowym: 

 1. Wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z zapisów § 12a ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.).
 2. Przedmiot Przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości udzielenia Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet. 
  1. Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  2. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu działalności gospodarczej podmiotu, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub na rozwoju działalności gospodarczej. 
  3. Miejsce realizacji i lokalizacji Przedsięwzięcia znajduje się na terenie powiatu wymienionego w Ogłoszeniu o naborze.
  4. Okres realizacji Przedsięwzięcia jest zgodny z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.   
  5. Okres spłaty Pożyczki został określony zgodnie z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  6. Kwota Pożyczki i jej wielkość w stosunku do kwoty wydatków kwalifikowalnych jest zgodna z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  7. Wniosek o udzielnie pożyczki wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją, jest kompletny oraz sporządzony według wzoru opublikowanego w Ogłoszeniu o naborze.
  8. Wydatki przewidziane w ramach Przedsięwzięcia należą do rodzajów wydatków kwalifikujących się w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu, celów i przewidywanych rezultatów realizacji Przedsięwzięcia.
  9. Wnioskodawca wykazał zdolność do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia, zdolność do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz zdolność do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami. 
  10. Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na rozwój przedsiębiorstwa, osiągnięcie zakładanych celów i przewidywanych trwałych rezultatów. 

Dodatkowo kolejność na Liście Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki zostanie ustalona zgodnie z aktualnymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi dotyczącymi stopy bezrobocia (w %) w powiecie, w którym zlokalizowane zostanie Przedsięwzięcie. Im wyższy współczynnik stopy bezrobocia w powiecie, tym wyższa pozycja na liście.    

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Okres przypadający na ocenę Wniosku o udzielenie pożyczki oraz poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny wynosi około 3 miesięcy od daty złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki.

Sposób komunikacji Wnioskodawców z Agencją

Ewentualne pytania lub wątpliwości związane z naborem Wniosków o udzielenie pożyczki Wnioskodawcy powinni kierować do Agencji w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Komunikaty Agencji 

Agencja zastrzega sobie możliwość wstrzymania, wznowienia lub zakończenia naboru Wniosków o udzielanie pożyczek w zależności od przebiegu procesu udzielania pomocy finansowej w formie Pożyczek oraz dostępności środków finansowych. Informacja będzie każdorazowo przekazywana w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.parp.gov.pl. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wstrzymaniu lub zakończeniu naboru, przy czym data zakończenia przyjmowania Wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru Wniosków o udzielenie pożyczki.

Regulamin udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet pobierz plik (209kB)

Wzór Wniosku o udzielenie pożyczki pobierz plik (376kB)

Instrukcja do Generatora Wniosków pobierz plik (346kB)

Wzór Umowy pożyczki pobierz plik (266kB)

Pełna dokumentacja związana z udzielaniem Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet (link)

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close