Nabór nr 2/2015/UMWM kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nabór nr 2/2015/UMWM kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr 2/2015/UMWM w następujących dziedzinach:

 1. Społeczeństwo informacyjne
 2. Niskoemisyjny transport miejski
 3. Transport kolejowy
 4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych
 5. Poprawa efektywności energetycznej i energia ze źródeł odnawialnych
 6. Zapobieganie klęskom żywiołowym (nabór uzupełniający)

O naborze

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących  w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Wykazem. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przeprowadzana będzie w systemie informatycznym  e-RPO, co oznacza, iż w odniesieniu do dokonywanej oceny nie będzie wymagana osobista obecność osób oceniających w siedzibie IZ. Jednak przewiduje się spotkania KOP, na których obecność będzie obowiązkowa. Będą to spotkania mające na celu omówienie zasad oceny dla danego konkursu.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do dziedziny której dotyczyło zgłoszenie. Wniosek można złożyć na dowolną liczbę dziedzin określonych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku ubiegania się o wpis w ramach więcej niż jednej dziedziny, komplet dokumentów należy złożyć odrębnie dla każdej dziedziny.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności o których mowa w pkt 1-3;
 5. posiada wykształcenie wyższe;
 6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;
 7. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020;
 8. nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi; 
 9. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014-2020. Udział pracowników ww. instytucji w procesie wyboru projektów do dofinansowania powinien mieć miejsce jedynie w charakterze pracownika właściwych instytucji RPO WM na lata 2014-2020;
 10. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do regulaminu.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, uprawnienia w ramach danej dziedziny potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami należy składać w terminie od 26 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r.

 • osobiście w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich – Kraków, ul. Wielicka 72 B, parter (wejście od ul. Dworcowej)
  lub
 • wysłać listem poleconym

Dziennik podawczy przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

opis-koperty-nabor-eksperow.jpg

Jak wygląda proces wyboru Kandydata na eksperta?

Nabór kandydatów na ekspertów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w ramach posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej i składa się z następujących etapów:

 1. weryfikacja formalna wniosku,
 2. weryfikacja merytoryczna wniosku, w skład której wchodzi:
  a) ocena złożonej dokumentacji pod kątem spełnienia kryteriów dla danej dziedziny,
  b) pisemny egzamin z ogólnej wiedzy teoretycznej i/lub specjalistycznej w zakresie RPO WM na lata 2014-2020,
  c) opcjonalnie rozmowa kwalifikacyjna
 3. decyzja o umieszczeniu w Wykazie kandydatów na ekspertów przez IZ – Zarząd Województwa Małopolskiego bądź odmowa Komisji Kwalifikacyjnej umieszczenia w Wykazie kandydatów na ekspertów.

Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego przekazywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 29 90 771 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Barbara.Syc@umwm.pl  

Załączniki

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 338 KB) 

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.doc, 131 KB)

Zasady wynagradzania ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w trybie konkursowym (.pdf, 84 KB)

Zobacz również

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w szczególności cześć: I. Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji oraz II. Opis osi priorytetowych dla Działań: 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 4.2 EkoPrzedsiębiorstwa, 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 4.5 Transport miejski, 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 7.2 Transport kolejowy, 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów dla Działań:

 • 2.1 E-administracja i otwarte zasoby;
 • 3.1 Strefy aktywności gospodarczej
 • 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • 4.2 EkoPrzedsiębiorstwa
 • 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • 4.5 Transport miejski
 • 5.1 Adaptacja do zmian klimatu
 • 7.2 Transport kolejowy
 • 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/nabor-nr-2-2015-umwm-kandydatow-na-ekspertow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close