Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 (INTERREG VA PL-SK).

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka i zastępcy członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 (INTERREG VA PL-SK).

Kandydatów, jednocześnie członka i zastępcę członka, zgłaszać mogą organizacje pozarządowe działające w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, których siedziba mieści się na terenie województwa małopolskiego i które mają kompetencje działania w obszarze wsparcia Programu w województwie małopolskim, tj. w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz w mieście na prawach powiatu Nowy Sącz. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata na członka i jednego na zastępcę. Wskazane jest aby kandydat na członka KM INTERREG VA PL-SK i jego zastępca nie byli tej samej płci.

W KM INTERREG VA PL-SK dla reprezentanta ww. organizacji pozarządowej  przewidziano jedno miejsce.

Zgłoszenia kandydatów

Organizacje pozarządowe dokonują zgłoszenia kandydatów poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanych dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wymaganych oświadczeń poparcia (załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków lub ich osobiste dostarczenie do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków (sekretariat pok. nr 300). Wersję elektroniczną formularza należy przesłać na adres mailowy:Grzegorz.First@umwm.pl Dokumenty należy przesłać/dostarczyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem: kandydaci na członka/zastępcę członka KM INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020 Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 18 marca 2015 roku.

Wymagania dotyczące kandydatów:

  • kandydaci powinni posiadać doświadczenie w działalności w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego,
  • kandydaci powinni być komunikatywni, posiadać: zdolności analityczne; umiejętność pracy w zespole; umiejętność logicznego formułowania argumentów; umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM od środowisk, które członek/zastępca członka KM reprezentuje,
  • kandydatami nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kandydaci muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

Kandydat na członka oraz kandydat na zastępcę członka KM muszą uzyskać poparcie co najmniej pięciu organizacji pozarządowych działających w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego, których siedziba mieści się na terenie województwa małopolskiego.

Baza kandydatur, zgłoszonych zgodnie z założeniami wskazanymi w Regulaminie oraz spełniających wymogi określone w Regulaminie przedstawiana jest do wiadomości Zarządu Województwa Małopolskiego. Kandydatury zostaną rozpatrzone przez Komisję Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, która rekomenduje Zarządowi Województwa Małopolskiego kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji członka/zastępcy członka KM INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020.

Wyboru kandydata wraz z zastępcą dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie Uchwały Informacja o decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl)Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz zostanie przesłana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020, wraz z informacją z procesu wyboru kandydatów Główne zadania KM zostały określone w dokumencie programowym – w sekcji 5.3 dostępnym na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/dokument…Link prowadzi do serwisu zewnętrznegoPrzewiduje się częściową refundację kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach KM członka/jego zastępcy (w szczególności dotyczy to kosztów noclegu i wyżywienia). Ostateczne postanowienia w tej sprawie zostaną określone w regulaminie KM, który zostanie uchwalony na jego pierwszym posiedzeniu. Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 12 29 90 634.

Do pobrania:

Regulamin naboruLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy kandydatów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Załącznik nr 2 Oświadczenie organizacji udzielającej poparcia kandydatom Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/ewt/wiadomosci/nabor-kandydatow-na-przedstawicieli-ngo-w-komitecie-monitorujacym-program-polska-slowacja

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close