Mocowanie ładunków nowe zasady

Mocowanie ładunków nowe zasady

Mocowanie Ładunków w Transporcie Drogowym – Nowe Zasady obowiązują od 28 lutego 2018r

Przewóz ładunków na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej jest obecnie bardzo popularną dziedziną usług. Realizowanie takich przewozów wymaga jednak odpowiedniego zabezpieczenia towaru. Od niedawna w polskim prawie o ruchu drogowym pojawił się projekt nowych wytycznych, które narzucają kierowcom określone wymagania w tym zakresie. Są one dostosowane do wymogów unijnych.

Transport towarów w świetle obowiązujących przepisów

Mocowanie ładunków – główne założenia rozporządzenia:

1. przestrzeń ładunkowa powinna być utrzymana w czystości

2. środek ciężkości ładunku powinien znajdować się możliwie najniżej i najbliżej osi wzdłużnej pojazdu

3. ładunek mocuje się z zastosowaniem co najmniej jednej z następujących metod:

– ryglowania;

– blokowania, w tym blokowania miejscowego lub całościowego;

– mocowania za pomocą odciągów prostych;

– mocowania odciągiem przepasującym od góry.

4. rozmieszczenie oraz mocowanie ładunku powinno być sprawdzane podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub przeładunku oraz po gwałtownym hamowaniu lub innym zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na mocowanie ładunku.

Usługi transportowe, jakie świadczą kierowcy klientom na polskich drogach od 1997 roku regulowane są przepisami Ustawy o ruchu drogowym. Dokument ten nie wykorzystuje w pełni możliwości kierowania procesem przygotowania transportu towarowego, a tym bardziej nie uwzględnia zasad, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. W odniesieniu do zabezpieczania towarów ustawa określa jedynie ogólne kwestie. Obowiązek ich uszczegółowienia spoczywa na barkach Ministra Infrastruktury i Budownictwa, którego zadaniem jest opracowanie odpowiednich rozporządzeń. Projekt takiego dokumentu powstał w kwietniu 2017 roku i obecnie jest wdrażany w praktyce.
Obowiązek i zarazem konieczność uregulowania kwestii mocowania ładunku jest również wynikiem potrzeby, jaka powstała w związku z intensywnym rozwojem usługowego transportu międzynarodowego. Obowiązujące w krajach Unii Europejskiej przepisy w tym zakresie kolidowały z polskimi uwarunkowaniami. Efektem były częste problemy kierowców podczas rutynowych kontroli drogowych. W 2014 roku Parlament Europejski i Rada Europy wydały dyrektywę 2014/47/UE, która określa zasady drogowej kontroli technicznej zdatności do ruchu pojazdów użytkowych. Komisja Europejska opublikowała również wytyczne dotyczące europejskich najlepszych praktyk w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym. Oba te dokumenty były podstawą do stworzenia projektu polskiego rozporządzenia.

Zmiany, jakie wnosi Rozporządzenie Ministra

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku jest uzupełnieniem Ustawy o ruchu drogowym. Wprowadza także regulacje zgodne z wytycznymi europejskimi. Dzięki temu kierowcy, którzy pracują w transporcie międzynarodowym są lepiej przygotowani do kontroli na drogach europejskich. Podstawową zmianą, jaką wprowadza rozporządzenie jest mandat w wysokości od 20 do 500 zł., który kierowca może otrzymać za naruszenie przepisów. Dokument obejmuje pojazdy kategorii N i O zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków oraz przyczepy i naczepy.
Zgodnie z projektem rozporządzenia:
ładunek powinien być umieszczony w pojeździe w taki sposób, aby nie mógł się przemieszczać podczas jazdy, przyspieszenia i hamowania, minimalne siły, które powinno wytrzymać mocowanie, to 0,8 x waga ładunku w kierunku jazdy oraz 0,5 x waga ładunku w kierunku bocznym i przeciwnym do kierunku jazdy, rozmieszczenie ładunku powinno uwzględniać konstrukcję pojazdu, rodzaj ładunku i zalecenia producenta, przestrzeń ładunkowa powinna być dokładnie oczyszczona, aby ewentualne zabrudzenia nie powodowały zmiany tarcia ładunku i nie powodowały poślizgów, zaleca się stosowanie jednej z czterech metod mocowania: zamykanie, blokowanie miejscowe lub ogólne, mocowanie za pomocą przepasania od góry lub za pomocą odciągów prostych, typ mocowania powinien uwzględniać rodzaj ładunku, jego masę, właściwości fizyczne oraz wyposażenie i możliwości samego pojazdu.
Dodatkowo rozporządzenie zaleca kierowcy kontrolę mocowania ładunku po każdym gwałtownym hamowaniu pojazdu lub innej sytuacji drogowej, która może wpłynąć na stan tego mocowania.
Normy i wymagania szczegółowe
Poza zaleceniami, które określają sposób mocowania ładunków w pojeździe rozporządzenie wymienia również szereg norm i zaleceń szczegółowych w odniesieniu do konstrukcji samych pojazdów. I tak:
norma PN-ISO 1161 określa podstawowe wymiary naroży zaczepowych do kontenerów ładunkowych serii 1, a także opisuje ich wymagania funkcjonalne i wytrzymałościowe,
norma PN-ISO-1496 określa wymagania i metody badań dla kontenerów ogólnego zastosowania,
norma PN-EN-283 określa zasady badania nadwozi wymiennych,
norma PN-EN 12641 określa wymagania minimalne stawiane tym nadwoziom,
norma EUMOS 40511opisuje metody badań słupów używanych do zabezpieczania ładunku,
normy PN-EN 12195-2, PN-EN 12195-3 i PN-EN 12195-4 określają warunki, jakie powinny spełniać odpowiednio: pasy mocujące ładunki, odciągi łańcuchowe, liny stalowe mocujące,
norma PN-EN-12195-1zawiera wskazówki do prawidłowego obliczania sił mocowania,
norma PN-EN-12642-01wskazuje wymagania minimalne, jakie powinny spełniać nadwozia pojazdów do przewozu towarów.

Co się zmieniło?

Obowiązująca do tej pory Ustawa o ruchu drogowym określała zasady mocowania ładunków w swoim art. 61. Były to jedynie zalecenia ogólne, nakazujące takie umieszczanie towarów w przestrzeni ładunkowej, aby nie powodowały przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, nie naruszały stateczności pojazdu oraz nie utrudniały kierowania pojazdem. Ładunek nie mógł również w żaden sposób zasłaniać świateł samochodu, tablic rejestracyjnych i innych oznaczeń. Zmiany oznaczają bardziej szczegółowe podejście do przygotowania transportu, włącznie z precyzyjnym wyliczaniem sił systemów mocujących oraz badaniem wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych pojazdu.

TUTAJ >>>ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2018 r.w sprawie sposobu przewozu ładunku

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close