Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. – ile wynosi brutto/netto? Na co wpływa płaca minimalna? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia w 2021 r.?

W 2020 r. płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto zaś minimalna stawka godzinowa 17 zł. brutto za godzinę. W 2021 r. pracownicy zarobią więcej. O ile?

Minimalne wynagrodzenie 2021 ile wynosi?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. najniższa krajowa uległa podwyżce o 200 zł i od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł brutto.

Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż 2800 zł brutto. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Pamiętać jednak należy, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Minimalne wynagrodzenie netto

Minimalne wynagrodzenie netto w 2021 roku wynosi więc 2 061,67 zł. Tyle pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma na rękę, a więc po do odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe, rentowe, zdrowotne oraz zaliczki na PIT.

Na co wpływa minimalne wynagrodzenie?

Wraz ze wzrostem najniższej krajowej rosną również inne świadczenia, takie jak:

  • odprawa przy zwolnieniu grupowym,
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • kwoty wolne od potrąceń,
  • wynagrodzenie za czas przestoju,
  • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalne wynagrodzenie godzinowe 2021

Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Dotyczy więc ona umów cywilnoprawnych (zlecenia), a także świadczenia usług.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia w 2021 r.?

Minimalną stawkę godzinową w 2021 r. ustalono w wysokości 18,30 zł brutto. Jest to więc wzrost o 1,30 zł w porównaniu do 2020 r.

Płaca minimalna od 2020 roku 2600zł brutto. Kierowcy będą zarabiać więcej?

Płaca minimalna od 2020 roku 2600zł brutto. Czy kierowcy będą zarabiać więcej ? 

Płaca minimalna od 2020 rokuRada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 2600 złotych, a stawka godzinowa przy umowie zlecenie wyniesie 17 złotych brutto.

Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia.

Płaca minimalna od 2020 roku 

Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6 proc.
Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakładała wzrost minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, a stawki godzinowej do 16 złotych.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy i utrzymującą się dobrą koniunkturę gospodarczą rząd postanowił o ustaleniu płacy minimalnej na jeszcze wyższym poziomie, właśnie 2600 złotych.

Powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 17 złotych.
Polacy chcą i powinni zarabiać więcej. Podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Minister dodaje, że od 2015 r. wynagrodzenie minimalne wrośnie o 850 zł.

W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.

Zmiany w płacy minimalnej

Podwyższenie wysokości płacy minimalnej to nie jedyne zmiany, które dotyczą minimalnych wynagrodzeń, a które wejdą w życie w przyszłym roku. W 2020 roku wchodzą w życie przepisy, które zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Od stycznia do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy.

Płaca minimalna 2020 – propozycja

Płaca minimalna w 2020 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło swoją propozycję płacy minimalnej na 2020 r. Zaproponowana przez resort pracy kwota 2.450 zł jest wyższa niż minimum ustawowe (2.345,60 zł) i zapewnia wzrost tego wynagrodzenia o 200 zł w porównaniu do obowiązującej w tym roku stawki, tj. 2.250 zł. To oznacza wzrost o 8,9%. W relacji do prognozowanego w 2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,9%.

Płaca minimalna w 2020 roku – jaki planowany jest wzrost w stosunku do 2019 roku?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost stawki godzinowej o 1,30 zł. Stawka godzinowa wzrosłaby więc w 2020 r. do 16 zł z 14,70 zł w 2019 r.

Po przekazaniu Radzie Dialogu Społecznego propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycji minimalnej stawki godzinowej w roku następnym – partnerzy społeczni mają 30 dni na negocjacje. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia wspólnej propozycji przez partnerów społecznych, Rada Ministrów wyda w terminie do 15 września rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2020 r. przedłożona przez stronę związkową wynosi odpowiednio: 2.520 zł wzrost o 270 zł, i 16,50 zł. Znana jest także wspólna propozycja organizacji pracodawców: wzrost minimalnego wynagrodzenia o 137,25 zł, to oznacza kwotę 2.387,25 zł i stawkę godzinową 15,60 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 – koszty pracodawcy

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie pracownika na umowie o pracę wynosić będzie 2250,00 zł brutto (o 150,00 zł więcej niż w 2018 r). Minimalna stawka godzinowa zaś 14,70 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

Potrącenia od płacy minimalnej 2 250,00 zł brutto

1Wynagrodzenie brutto2 250,00
2Wynagrodzenie netto1 633,78
3CAŁKOWITY koszt pracodawcy z zatrudnienia pracownika na minimalną krajową2 713,73

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł, zaś minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł (wzrost o 7,1 proc.) a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł.

O wzrost minimalnego wynagrodzenia apelowali m.in. działacze NSZZ “Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close