SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy są propozycją regionu dla przedsiębiorców i instytucji, które poszukują sposobów na rozwój swoich działań lub stoją przed dylematem, który z pomysłów może im przynieść największe korzyści.

Centra Transferu Wiedzy (CTW) to funkcjonujące w ramach trzech Małopolskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej, zespoły naukowców i specjalistów z zakresu kontaktów biznesowych działających w trzech obszarach tematycznych, kluczowych z punktu widzenia Małopolski: life science, energia zrównoważona i technologie informatyczne i komunikacyjne. Centra CTW są gotowe do współpracy i pomogą przejść z sukcesem przez niełatwy proces wprowadzania innowacji.

Cel projektu:

Celem projektu jest świadczenie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych.

Dajemy możliwość wykorzystania potencjału środowiska naukowego w celu podniesienia intensywności gospodarki regionalnej. Działo by się to poprzez usprawnienie transferu wiedzy do małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski.

W szczególności chcemy wpierać firmy, które chcą podnosić swoją innowacyjność, zbadać swój potencjał i ze wsparciem ekspertów rozwijać się w branżach, które promuje Województwo Małopolskie.

Kto realizuje?

Usługi dla przedsiębiorców realizowane są przez Centra Transferu Wiedzy:

Nad prawidłowością realizacji projektu czuwa Lider projektu Województwo Małopolskie, Departament Polityki Regionalnej, gdzie znajduje się punkt kontaktowy dla przedsiębiorców, którzy są zainteresowani współpracą z Centrami Transferu Wiedzy. Ponadto Lider prowadzi działania informacyjno – promocyjne organizując m.in. Spin campy, spotkania informacyjne, bierze udział w targach i konferencjach, które tematycznie są związane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Województwa Małopolskiego.

Ile to kosztuje?

Usługi są świadczone bezkosztowo dla przedsiębiorców ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy de minimis – co oznacza, że mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej lub uzyskana w przeciągu trzech ostatnich lat pomoc nie przekroczyła poziomu 200 tys. EURO.

Jak to działa?

Centra Transferu Wiedzy udzielają usług:

1) audyt wstępny (zerowy), który określi m.in: ogólną sytuację firmy oraz sytuację branży.

2) audyt technologiczny pogłębiony; który skupi się przede wszystkim na obszarze „do poprawy” wskazanym w audycie wstępnym, zaproponuje rozwiązanie technologiczne, wzmacniające konkurencyjność firmy.

3) doradztwo z zakresie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje (pomoc w procedurze naboru oraz wyszukanie realizatora bonu)

4) doradztwo w zakresie analizy konkurencyjności wykonawców i nabywców prac B+R

5) doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji, czy wyszukania zespołu badawczego do wykonania prac B+R.

6) doradztwo z sprawie potencjalnych kanałów transferu technologii ze wskazaniem zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. bon na innowacje, doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).

7) doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów w zakresie prac B+R;

Każda usługa będzie dopasowana tak, by jak najpełniej odpowiadała Twoim oczekiwaniom i była skutecznym narzędziem do rozwoju Twojej firmy.

Pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i współpracujący z nim eksperci uczestniczący w procesie świadczenia usług będą dbać o ich wysoką jakość. Po to, by usługa była na jak najwyższym, światowym poziomie, cała kadra odpowiedzialna za Twoją usługę podnosi kompetencje zawodowe.

Zgłaszając się do CTW będziesz miał swojego opiekuna, który będzie na bieżąco monitorował proces świadczenia usług, z opiekunem będziesz mógł się kontaktować osobiście, mailowo i telefonicznie.

Oferujemy Ci usługi, które świadczone będą przez stabilną, składająca się z przedstawicieli różnych zawodów kadrę zapewniającą możliwość łączenia interesów nauki i biznesu. Kadrę stanowić będą wysokiej klasy naukowcy, którzy oprócz badań naukowych mają doświadczenie we współpracy z przemysłem, brokerzy – odpowiedzialni za kontakty z przedsiębiorstwami, specjaliści wewnętrzni włączani do procesu udzielania usługi na różnych etapach oraz eksperci zewnętrzni, którzy będą włączani do audytów technologicznych.

Korzyści:

Usługa CTW jest bezpłatna – korzystając z ich usług nic nie stracisz, a możesz wiele zyskać!

  • eksperci podpowiedzą od czego zacząć,
  • przeprowadzony zostanie audyt w Twojej firmie, by ocenić co daje największą szansę na rozwój.
  • zakres usługi zostanie dostosowany do Twoich potrzeb angażując dodatkowych ekspertów lub sprzęt niezbędny do wprowadzenia nowych rozwiązań w firmie.

Eksperci Centrum pomogą również w zdobyciu zewnętrznych środków finansowych na rozwijanie technologii lub wdrożenie badanych pomysłów.

Dla kogo ?

Grupą docelową, do której skierowane są usługi to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Małopolski (oddział lub filię), chcące podwyższyć swoją innowacyjność i rozwijać się w zakresie kluczowych specjalizacji Województwa Małopolskiego.

Po co ?

Usługi oferowane przez Centra Transferu Wiedzy mają za zadanie zwiększyć intensywność transferu wiedzy i wykorzystać potencjał uczelni przez przedsiębiorstw w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego.

Jakie branże są wspierane?

  1. Budownictwo energooszczędne
  2. Odnawialne źródła energii
  3. Sieci informatyczne
  4. Biotechnologia

W kolejnych latach wsparciem będą objęte kolejne branże: chemia, przemysły kreatywne i czasu wolnego, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz produkcja metali.

Skąd się to wzięło ?

Znaczenie nauki dla gospodarki Małopolski jest niezmiernie ważnym aspektem. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań to szansa na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy wspierające ludzi ambitnych i kreatywnych, motywujące do twórczego i efektywnego działania.

Przyszłością polskiej nauki jest transfer technologii, kreowanie i wdrażanie innowacji, dalsze ich rozwijanie, zgłoszenia patentowe. Proces ten musi jednak przebiegać przy aktywnym współudziale drugiej strony, czyli przedsiębiorców i rynkowych inwestorów.

W duchu powyższych rozważań w Województwie Małopolskim zrealizowano pomysł Modelu SPIN (w ramach projektu „SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce” w POKL, który został przetestowany i wdrożony na krakowskich uczelniach: Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii-Górniczo-Hutniczej.

Co to jest Model SPIN ?

Model SPIN to innowacja organizacyjna oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy, których główną rolą jest nawiązywanie współpracy z biznesem. Działaniami komplementarnymi są: promowanie badań naukowych, prowadząc je do komercjalizacji; aktywna działalność brokerska wychodząca z uczelni na zewnątrz; podnoszenie kompetencji naukowców w zakresie zarządzania projektami oraz tworzenia modeli biznesowych

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Life – science – 

to dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju innowacji opartych na wiedzy z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu: zdrowie i jakość życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt) oraz bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii). Centrum Transferu Wiedzy które wspiera Life-science to Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ www.mcb.uj.edu.pl/spin

Energia zrównoważona – 

obejmuje zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii w sposób zaspakajający potrzeby obecnego pokolenia, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W ramach projektu wspierane branże to budownictwo energooszczędne oraz odnawialne źródła energii. Centra Transferu Wiedzy wspierające tę specjalizację to: Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego www.mcbe.pl; Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini http://miekinia.agh.edu.pl

Technologie informatyczne i komunikacyjne – 

dotyczą w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Centrum Transferu Wiedzy które wspiera Technologie Informatyczne i komunikacyjne to Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych http://cisi.agh.edu.pl/ofertacentrum

Chemia – 

obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach związanych z ochroną zdrowia, rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym; chemią biologiczną i środowiskową, energetyką, surowcami naturalnymi, gospodarką odpadami, materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu, zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami oraz sensorami. W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP – prosimy o kontakt

Przemysły kreatywne i czasu wolnego – 

obejmuje aktywności, które mają swoje źródło w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia dobrobytu i miejsc pracy przez produkcję i eksploatację własności intelektualnej. Specjalizacja obejmuje przemysły kreatywne, projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design), gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive Leisure Software) oraz przemysły czasu wolnego. W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP – prosimy o kontakt

Elektrotechnika i przemysł maszynowy – 

obejmuje produkcję o największym potencjale innowacyjnym wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów. Specjalizacja obejmuje m.in. technologie inżynierii medycznej, innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, zrównoważoną energetykę oraz automatyzację i robotykę procesów technologicznych, optoelektroniczne systemy i materiały i inteligentne technologie kreacyjne. W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP – prosimy o kontakt

Produkcja metali – 

obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców. Specjalizacja obejmuje innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, pozyskiwanie i przetwórstwo surowców. W tej specjalizacji poszukujemy partnera do realizacji usług dla MŚP – prosimy o kontakt

Źródło: www.spin.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close