W Małopolsce powołano Rzecznika Funduszy Europejskich

W Małopolsce powołano Rzecznika Funduszy Europejskich
Uchwałą nr 2011/2017 Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Rzecznika Funduszy Europejskich. Sprawdź, jakie są jego zadania.
Jakie są zadania Rzecznika?

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WM 2014-2020, w tym o charakterze skarg i wniosków. Jako zgłoszenia można traktować:

 1. skargi na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur w ramach RPO WM
 2. skargi na niejasność, brak stosownych informacji, złą organizację procedur w RPO WM takich jak nabór projektów, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.
 3. skargi na nadmierne i nieuzasadnione wymagania, niewłaściwą obsługę
 4. wnioski obejmujące postulaty zmian i ulepszeń w realizacji RPO WM
 5. innego rodzaju zgłoszenia dotyczące identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień dotyczących realizacji RPO WM.
Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  – listownie na adres:
  Rzecznik Funduszy Europejskich RPO WM 2014-2020
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

  – poprzez doręczenie na Dziennik Podawczy Urzędu
  – elektronicznie na adres e-mail: rzecznikrpowm@umwm.pl
 2. osobiście w godzinach pracy Urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym (12) 61 60 187
Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią Rzecznikowi jak najsprawniejsze działanie.

W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu)
 • adres korespondencyjny
 • telefon kontaktowy
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. Jednocześnie Rzecznik dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym, co do których istnieje szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.),
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.),
 • wniosków związanych z udzielaniem porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów.
Uwaga

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

Rzecznik nie ma kompetencji do prowadzenia innych postępowań niż w sprawie zgłoszeń, samoistnego ich wznawiania ani wzruszania podjętych przez właściwe instytucje rozstrzygnięć w ich zastępstwie.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close