Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy

Leasing jest jedną z wielu opcji pozwalających przedsiębiorcy na zwiększenie co miesięcznych kosztów.  Jest to atrakcyjna forma finansowania, dostępna dla każdej działalności gospodarczej bez względu na jej profil. Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na leasing, warto poznać wszystkie jego zalety i wady, a także sposób ujęcia w kosztach.

LEASING SAMOCHODU A PŁYNĄCE KORZYŚCI

Leasing samochodu oferuje szereg korzyści. Wśród kilku przykładowych możemy wymienić:

 • Szeroki wybór modeli pojazdów – od starszych do najnowszych roczników, używanych do nowych.
 • Niższy wkład własny: – W porównaniu z kredytem, leasing często wymaga niższego wkładu własnego, co oznacza mniejszą początkową inwestycję,
 • Przewidywalne raty –  Raty leasingowe są stałe przez cały okres umowy, co ułatwia budżetowanie i zarządzanie finansami.
 • Możliwość odliczenia podatku VAT: o tym w jakiej wysokości przedsiębiorca będzie mógł odliczyć podatek VAT i od czego jest to zależne, przeczytasz w dalszej treści artykułu.
 • Możliwość dostępu do nowszych modeli pojazdów co kilka lat – Przy leasingu operacyjnym przedsiębiorca ma możliwość wykupu pojazdu po okresie obowiązywania umowy leasingowej stając się jego właścicielem bądź samochód można po prostu zwrócić firmie leasingowej,
 • Leasing często oferuje ubezpieczenie komunikacyjne, assistance oraz serwisowanie za dodatkową opłatą, co zapewnia kompleksową opiekę nad pojazdem.

LEASING OPERACYJNY A FINANSOWY

Przedsiębiorcy chcąc zawrzeć umowę leasingową na pojazd stoją przed wyborem podjęcia decyzji dotyczącej formy leasingowania pojazdu. Często zdarza się, że przedsiębiorcy nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie rodzajów leasingu – czym leasing operacyjny różni się od leasingu finansowego pod kątem księgowości a mianowicie sposobu ujęcia rat leasingowych w kosztach firmy, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, odliczenia podatku VAT na poziomie 50% bądź 100%, opłaty wstępnej czy innych nie wymienionych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przed wzięciem samochodu w leasing.  Leasing operacyjny a leasing finansowy to dwie zupełnie inne formy leasingu, które nakładają różne obowiązki na leasingobiorcę.

LEASING OPERACYJNY – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

 1. Leasing operacyjny jest najpopularniejszą formą leasingu pojazdów osobowych lub ciężarowych.
 2. Umowa leasingu operacyjnego podlega szczegółowym regulacjom prawnym. Jednym z kluczowych warunków jest minimalny okres trwania umowy, który nie może być krótszy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Maksymalny dopuszczalny okres to 60 miesięcy (5 lat).
 3. Niewątpliwą zaletą leasingu operacyjnego są niższe koszty początkowe co oznacza mniejsze zaangażowanie kapitału własnego, ponieważ raty leasingowe zostają rozdzielone na poszczególne miesiące przez cały okres trwania umowy. To szczególnie istotne dla firm i osób fizycznych, które chcą zminimalizować wydatki w początkowej fazie użytkowania pojazdu.
 4. Jednak należy mieć na uwadze fakt, iż przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty wstępnej, która nie występuje przy leasingu finansowym. Może jednak ona stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT.
 5. W leasingu operacyjnym to na firmie leasingującej spoczywa obowiązek ewidencjonowania przedmiotu leasingu jako środka trwałego oraz amortyzowania go przez cały okres trwania umowy. Leasingobiorca nie może wprowadzić pojazdu leasingowanego do środków trwałych, gdyż nie jest on właścicielem przedmiotu leasingu ani dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
 6. Do kosztów związanych z leasingiem operacyjnym możemy zaliczyć opłatę wstępną, comiesięczne raty leasingowe (część kapitałowa i odsetkowa), koszty eksploatacyjne, fakturę za wykup pojazdu, który stanie się środkiem trwałym przedsiębiorstwa (kosztem będą odpisy amortyzacyjne).

 

LEASING FINANSOWY:

 1. Atutem leasingu finansowego jest jego elastyczność. Brak ustawowych ograniczeń co do wartości końcowej i okresu trwania umowy pozwala na dopasowanie go do specyficznych potrzeb klienta.
 2. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, gdzie podatek VAT rozkładany jest na raty – doliczany jest do każdej z rat leasingowych, w leasingu finansowym cała kwota musi zostać uiszczona z góry przy pierwszej racie. Może to stanowić znaczny wydatek dla firm i osób fizycznych, szczególnie w przypadku droższych przedmiotów leasingu.
 3. Przy leasingu finansowym, przedmiot leasingu stanowi środek trwały leasingobiorcy, u którego odpisy amortyzacyjne stanowić będą koszt podatkowy.
 4. W leasingu finansowym inaczej zwanym inwestycyjnym, rata leasingowa dzieli się na dwa komponenty:
 • Część kapitałowa – Stanowi ona spłatę kapitału, czyli wartości początkowej przedmiotu leasingu. Kwota ta zmniejsza się z każdą ratą, aż do momentu całkowitego spłacenia wartości początkowej. Nie jest ona kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy.
 • Część odsetkowa, która może stanowić koszt uzyskania przychodu o ile została opłacona.

LEASING  A ODLICZENIE VAT:

Możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym w działalności gospodarczej zależy od sposobu użytkowania pojazdu. W przypadku użytku mieszanego (zarówno w działalności, jak i prywatnie), podatnikowi przysługuje częściowe odliczenie VAT, wynoszące 50% od wszystkich wydatków związanych z danym pojazdem.

100% ODLICZENIA VAT:

Odliczenie 100% VAT od wydatków dotyczy samochodów osobowych, u których wyłączono możliwość użytku prywatnego oraz spełniają poniższe warunki:

 • należy prowadzić kilometrówkę (dla celów VAT),
 • należy spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu,
 • należy zgłosić samochód osobowy do urzędu skarbowego na druku VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7.

! DEF. POJAZDU CIĘŻAROWEGO

Pojazdy spełniające definicję pojazdów ciężarowych zgodnie z ustają o VAT pozwalają z automatu na odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości wynoszącej 100% bez konieczności spełnienia w/w wymagań. Dla celów podatku od towarów i usług, samochodem ciężarowym jest samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, np. tir czy karetka. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt. 1b również do pojazdów tych można zaliczyć pojazdy “konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie” a także zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, pojazdy których konstrukcja “wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”. Wówczas potwierdzenie użytkowania pojazdu w celach działalności następuje poprzez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym informującą o spełnieniu tych wymagań.

Wyróżnić możemy 2 adnotacje:

 • VAT-1 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, mających “jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków” (art. 86a ust. 9 pkt. 1);

 • VAT-2 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe posiadających “kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu” (zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt. 2).

 

LEASING  a LIMIT KOSZTÓW

Od stycznia 2019 roku w przypadku leasingu samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów można wliczyć wydatki związane ze spłatą rat leasingowych tylko do kwoty 150 000 zł. (dotyczy pojazdów spalinowych) lub 225 000 zł w przypadku pojazdów elektrycznych. Ograniczenie to dotyczy jednak wyłącznie części kapitałowej raty, tj. tej części, która odpowiada spłacie wartości początkowej pojazdu wraz z nieodliczonym podatkiem VAT. Natomiast część odsetkowa raty może być w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku pojazdów ciężarowych, przedsiębiorca może odliczyć 100 % wydatków.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami