KREPTD – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

KREPTD –  Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

 Z dniem 30 listopada 2017 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  Dz. U. 2016 poz. 1935 powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Przedmiotowa nowelizacja stanowi m. in. wykonanie przepisu art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z jego treścią każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie, budowę i funkcjonowanie Rejestru jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W ramach realizacji wskazanego wyżej zadania w dniu 8 maja 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (dalej: „GITD“) a Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na  budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (dalej: „KREPTD” albo „Rejestr“). 

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji:

  1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Dane zawarte w powyższych ewidencjach stanowić będą główną bazę danych, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania Rejestru.

Określone dane z Rejestru będą jawne i publicznie dostępne na dedykowanej stronie internetowej, tj.:

–       firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;

–       numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

–       rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

–       liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

–       numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;

–       status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

–       początek ważności licencji wspólnotowej;

–       koniec ważności licencji wspólnotowej;

–       data cofnięcia licencji wspólnotowej;

–       data zawieszenia licencji wspólnotowej;

–       data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;

–       powód zawieszenia lub wycofania licencji wspólnotowej;

–       numer seryjny cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;

–       data cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;

–       data wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;

–       imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy oraz datę i miejsce jego urodzenia;

–       imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, oraz:

  • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Elektroniczne Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone, tworząc ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Dostępność do tego rejestru w całej Wspólnocie oraz wymianę danych gromadzonych w rejestrze z nich krajowe punkty kontaktowe – w przypadku Polski jego zadania pełni GITD.

KREPTD tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe, dające możliwość dostępu do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniających możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD powinno zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

Użytkownicy, korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji oraz dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji. Sprawny dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego umożliwi wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców działających na rynku polskim i wspólnotowym, poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźnikom. Jednocześnie GITD oraz minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

KONTAKT

Krajowy Punkt Kontaktowy KREPTD

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

kpk.kreptd.btm@gitd.gov.pl

tel.: (+48 22) 220 48 56, fax: (+48 22) 220 48 89

źródło:gitd.gov.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close