Korekta sprzedaży – rozliczenie VAT

Korekta sprzedaży – rozliczenie VAT

Przedsiębiorca wystawiając fakturę sprzedaży, musi się liczyć z faktem, że w późniejszym terminie koniecznym może okazać się wystawienie faktury korygującej, a co za tym idzie – korekta sprzedaży. W praktyce spotykane są dwa rodzaje faktur korygujących – te, z których wynika zwiększenie podstawy opodatkowania oraz takie, z których wynika jej zmniejszenie.

Korekta sprzedaży – kiedy należy wystawić fakturę korygującą

W ustawie o VAT określono sytuacje, kiedy podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Są to przypadki, kiedy po wystawieniu faktury sprzedaży:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, którą podatnik otrzymał przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, gdy podatnik miał obowiązek udokumentować otrzymanie tej zapłaty wystawiając fakturę,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Podatnik korygując sprzedaż, powinien pamiętać, że faktura korygująca musi zawierać:

 • wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, a w innych przypadkach – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Korekta sprzedaży na plus

Przepisy nie określają dokładnie, do jakiego okresu rozliczeniowego zaliczyć korektę, z której wynika podwyższenie podstawy opodatkowania, natomiast ogólnie przyjęte zasady, oparte na bogatej historii orzecznictwa organów podatkowych w tym temacie, są następujące:

 • w sytuacji, gdy zwiększenie podstawy opodatkowania wynika z czynników, które miały miejsce już po wykonaniu usługi lub dostawie towarów, to korektę tą należy wykazać w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona. Jest to spowodowane faktem, że w momencie wystawiania i wykazywania w deklaracji VAT pierwotnej faktury, podstawa opodatkowania była prawidłowa, natomiast ze względu na zdarzenia przyszłe, które nie były zaplanowane ani możliwe do przewidzenia, uległa zmianie.
 • w sytuacji, gdy zwiększenie podstawy opodatkowania wynika z czynników, które były znane i miały miejsce przed wystawieniem pierwotnej faktury sprzedaży (np.: pomyłka w cenie, ilości), to należy korektę tą wykazać w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano pierwotną fakturę.

UWAGA!

Należy pamiętać również, że co do zasady korektę sprzedaży zwiększającą podstawę opodatkowania wykazać trzeba bez względu na to, czy kontrahent potwierdził otrzymanie korekty, czy też nie.

Korekta sprzedaży na minus – wymagane potwierdzenie

Odmienne zasady stosowane są w przypadku, gdy korekta sprzedaży pomniejsza podstawę opodatkowania i podatek VAT. Ustawodawca określił, dokładnie w którym okresie rozliczeniowym można pomniejszyć podstawę opodatkowania ze względu na wystawioną korektę sprzedaży.

Ustawa o VAT w artykule 29a ust. 13 i 14 mówi, że obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty obniżającej kwotę podatku do tej faktury.

Przykład 1

Podatnik wystawił korektę zmniejszającą podstawę opodatkowania w dniu 20 kwietnia 2015 roku i tego samego dnia przesłał ją do nabywcy. Nabywca otrzymał fakturę korygującą 23 kwietnia 2015 roku, taką też datę otrzymania wpisał na kopii faktury korygującej, ale przesłał je do sprzedawcy 15 maja 2015 – sprzedawca otrzymał je 19 maja 2015. W takim wypadku, jako, że sprzedawca przed terminem rozliczenia deklaracji za kwiecień otrzymał potwierdzenie od nabywcy, że ten otrzymał korektę w kwietniu, to sprzedawca może obniżyć podstawę opodatkowania w miesiącu kwietniu.

Przykład 2

Podatnik wystawił korektę zmniejszającą podstawę opodatkowania w dniu 20 kwietnia 2015 roku i tego samego dnia przesłał ją do nabywcy. Nabywca otrzymał fakturę korygującą 23 kwietnia 2015 roku, taką też datę otrzymania wpisał na kopii faktury korygującej, ale przesłał je do sprzedawcy 25 maja 2015 – sprzedawca otrzymał je 28 maja 2015. W takim wypadku, jako że sprzedawca otrzymał potwierdzenie otrzymania korekty po terminie rozliczenia deklaracji VAT za kwiecień, postawę opodatkowania może pomniejszyć w miesiącu, w którym otrzymał potwierdzenie, czyli w maju. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że na potwierdzeniu widnieje data kwietniowa.

Korekta sprzedaży na minus – kiedy nie trzeba potwierdzenia!

Ustawa o VAT przewiduje również wyjątki, w jakich nie jest wymagane posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę, aby sprzedawca mógł obniżyć podstawę opodatkowania. Zasadę tę stosuje się w przypadku:

 • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
 • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
 • gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W tym przypadku podstawę opodatkowania można obniżyć w rozliczeniu za okres, w którym zostały spełnione te przesłanki.

Jak można zauważyć, jest kilka różnych zasad rozliczania korekty sprzedaży, w zależności od tego, czego dotyczy korekta, z jakiego powodu i kiedy została wystawiona oraz kiedy i czy sprzedawca otrzymał potwierdzenie jej otrzymania przez nabywcę usługi lub towaru.

Andrzej Lazarowicz
specjalista d/s prawa podatkowego

Źródło: www.vat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close