Komu przysługuje ulga na dziecko w 2019 roku?

Komu przysługuje ulga na dziecko w 2019 roku?

Tzw. ulga prorodzinna jest powszechnie stosowana przez uprawnionych do niej podatników. Jej atrakcyjność polega m.in. na tym, iż pozwala obniżyć wysokość podatku, a gdy podatnik nie był wstanie wykorzystać w ten sposób całej ulgi, ponieważ jest zobowiązany do zapłaty niższego podatku, możliwe jest zwrócenie się o zwrot niewykorzystanej części do urzędu skarbowego.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Zasady, na jakich rodzice wychowujący dzieci będą mogli dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej w związku ze składaniem rocznego zeznania podatkowego za rok 2018 r., nie zmieniły się w porównaniu do roku poprzedniego.

Uprawnieni do skorzystania z ulgi są tylko podatnicy spełniający łącznie następujące warunki:

 1. są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskiwali w roku podatkowym 2018 dochody opodatkowane według skali podatkowej (na zasadach ogólnych ze stawkami podatku 18% i 32%) – którzy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego przy wykorzystaniu formularzy zeznań rocznych PIT-36 lub PIT-37,
 2. są rodzicami bądź rodzicem (także samotnie wychowującemu dzieci), którzy wykonywali władze rodzicielską nad małoletnim dzieckiem bądź dziećmi bądź też
 3. są opiekunami prawnymi dziecka, pod warunkiem jednakże, że to u nich dziecko zamieszkiwało albo
 4. są osobami sprawującymi opiekę poprzez wypełnianie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego bądź zawartej ze starostą umowy.

Co do zasady z odliczenia ulgi prorodzinnej nie będą mieli możliwość skorzystać rodzice, którzy władzy rodzicielskiej na mocy orzeczenia właściwego sądu rodzinnego zostali pozbawieni. Ulga nie przysługuje także w przypadku prowadzenia przez rodziców/opiekunów działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo bądź rozliczających się przy pomocy ryczałtu.

Dzieci

Wyżej wskazani uprawnieni rodzice bądź tez opiekunowie lub sprawujący opiekę mogą skorzystać z ulgi, o ile ich dzieci:

 1. są małoletnie,
 2. otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek,
 3. uczą się lub studiują (jednakże nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia) –  jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 3089 zł.

W tym ostatnim wypadku przy ustaleniu poziomu dochodów nie wlicza się do nich dochodów z renty. Natomiast przez dochód dziecka rozumie się klasycznie pozostałe przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Wysokość ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna daje uprawnionym możliwość odliczania od podatku określonej kwoty. Jej wysokość uzależniona jest wprost od liczby będących na wychowaniu dzieci oraz długości okresu (liczonego w miesiącach, a czasem w dniach), w jakim dzieci pozostawały pod opieką. Od kilka lat już obowiązuje także możliwość skorzystania z ulgi w pełnej wysokości, nawet gdy uprawnieni zobowiązani są do odprowadzenia zbyt niskiego podatku. W takich sytuacjach kwota różnicy między wysokością należnej ulgi a rzeczywiście rozliczonej po spełnieniu dodatkowych warunków, wypłacona zostanie korzystającemu z ulgi rodzicowi bądź opiekunowi dziecka w formie przelewu środków z urzędu skarbowego.

Ulga prorodzinna pozwala rodzicom odliczyć od podatku kwotę odpowiednio:

 • 1112,04 zł (po 92,67 zł miesięcznie) – w przypadku wychowywania w danym roku jednego dziecka,
 • 2224,08 zł (po 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko) – w przypadku wychowywania w danym roku dwojga dzieci (po 1112,04 zł za każde z nich),
 • 4224,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku trójki dzieci (za trzecie dziecko 2000,04 zł – po 166,67 zł miesięcznie),
 • 6924,12 zł – w przypadku wychowywania w danym roku czwórki dzieci (za czwarte dziecko 2700 zł – po 225,00 zł miesięcznie),
 • 2700 zł (po 225,00 zł miesięcznie) w przypadku wychowywania piątego i każdego kolejnego dziecka przez podatnika.

Należy jednak pamiętać o tym, że do liczby dzieci, na które przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, wliczane są tylko te dzieci, na które ulga ta przysługuje. To znaczy, że gdy któreś z dzieci ukończyło już określony wiek czy uzyskuje dochody wyższe niż przewidziane, ulga na nie przysługuje.

Tytułem przykładu: Rodzice posiadają 5 dzieci, z których jedno już ukończyło 18 lat i nie studiuje. Drugie wprawdzie studiuje, ale dorabia w trakcie studiów i jego dochód przekroczy kwotę 3089,00 zł. Prawo do odliczenia ulgi będzie dotyczyło jedynie trójki pozostałych dzieci.

Zmiana sytuacji dziecka

Kwotę odliczeń nalicza się za każdy miesiąc, w którym przysługuje uprawnienie. W sytuacjach, w których tylko przez część roku wystąpiło prawo do ulgi, to kwota roczna odliczana może być proporcjonalnie – w stosunku do miesięcy, gdy prawo to przysługiwało. Tak jest na przykład, kiedy na świat przychodzi w rodzinie kolejne dziecko – ulga przysługuję już za miesiąc, w którym się ono narodziło oraz dalsze miesiące tego roku (odpowiednio: 92,67 lub 166,67 albo 250,00 zł za każdy miesiąc).

W przypadku osiągnięcia wieku granicznego ulga przysługuje również za ten miesiąc, w który dziecko obchodziło urodziny (np. 25). Inaczej jest w przypadku zawarcia przez dziecko małżeństwa, gdyż tutaj ulga przestaje obowiązywać od miesiąca, w którym miał miejsce ślub.

Jeżeli w trakcie miesiąca nastąpiło zdarzenie związane np. ze zmianą osoby wykonującej władzę rodzicielską albo doszło do powierzenia dziecka pieczy zastępczej, możliwe jest proporcjonalne podzielenie miesięcznego limitu przez 30 dni i odliczenie 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki.

Ulga na dziecko należy się również za ten miesiąc, w którym dziecko zakończyło naukę, co skutkuje utratą prawa do odliczenia od podatku.

Zwrot niewykorzystanej ulgi

Możliwość skorzystania z ulgi warunkowana jest dochodami, jakie osiągają rodzice tylko w przypadku posiadania jednego dziecka. Ulga przysługuje bowiem wtedy jedynie osobie, której dochody w roku korzystania z ulgi prorodzinnej nie przekroczyły 112 000,00 zł. Jeżeli ulgę wykorzystują oboje rodzice – limit dochodów dotyczy każdego z nich i wynosi po 56 000 zł na każdego z nich.

Wychowywanie dwojga lub więcej dzieci pozwala na skorzystanie z ulgi niezależnie od wysokości osiąganych dochodów

Kiedy dochody rodzica są na tyle niskie, a tym samym należny do urzędu skarbowego podatek jest niższy niż kwota możliwa do odliczenia, co nie pozwala na wykorzystanie ulgi prorodzinnej i odliczenie jej od podatku w pełnym zakresie, składający rozliczenie rodzic może złożyć wniosek o zwrócenie mu nieodliczonej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Wniosek o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na  się poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji w składanej deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Rodzic podatnik musi jednak sprawdzić, czy od jego wynagrodzenia pobrane zostały i w jakiej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwota dodatkowego zwrotu ulgi na dzieci nie może bowiem przekroczyć sumy tych składek odliczonych w deklaracji PIT a pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub PIT-16A/PIT-19A.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło: www.bankier.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close