Kierowca będzie musiał mieć przy sobie protokół z poprzedniej kontroli

Kierowca będzie musiał mieć przy sobie protokół z poprzedniej kontroli

Kierowca będzie musiał mieć przy sobie protokół z poprzedniej kontroli

Protokół z kontroli – Z dniem 7 listopada br. wejdzie w życie nowelizacja ustaw – Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym. Ustawa nowelizująca nakłada na kierujących określonymi kategoriami pojazdów obowiązek posiadania i okazywania podczas kontroli drogowej protokołu ostatniej drogowej kontroli technicznej. Jeżeli taka była przeprowadzona. Dotyczy to pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą.

Kogo obejmą zmiany?

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE. Dyrektywa swoim zakresem obejmuje kontrole drogowe techniczne pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, tj.:

  • pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą,
  • pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  • przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  • ciągników kołowych użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.

Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz przyczynie się do utrzymania pojazdów w bezpiecznym stanie w trakcie ich użytkowania. W uzasadnieniu do nowelizacji czytamy, że “Drogowe kontrole techniczne są kluczowym elementem. Niezbędnym do osiągnięcia trwałego wysokiego poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych, w całym okresie ich użytkowania. Kontrole te przyczyniają się również do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów oraz do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie UE”.

W związku z tym wprowadzono obowiązek posiadania przez kierowcę protokołu ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona – w przypadku pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.

Pojazdy spoza Polski a protokół

Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą, a uczestniczący w ruchu na terytorium Polski będzie zobowiązany posiadać dokument potwierdzający przeprowadzenie badania technicznego, zawierający co najmniej: numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu, miejsce i datę przeprowadzonego badania technicznego, stwierdzone usterki i ich kategorie, wynik badania technicznego, aktualny termin ważności badania technicznego oraz nazwę organu kontrolnego lub stacji kontroli pojazdów oraz podpis lub numer ewidencyjny diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne.

Obowiązek ten nie będzie dotyczył pojazdu w okresie od dnia jego pierwszej rejestracji za granicą do dnia terminu pierwszego okresowego badania technicznego, ponieważ nowe pojazdy nie przechodzą przed pierwszą rejestracją badań technicznych.

Sposób przeprowadzenia kontroli

Nowelizacja nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego, działającego w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji, obowiązek planowania i organizacji wstępnych drogowych kontroli technicznych pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4, w taki sposób, aby łączna liczba tych kontroli obejmowała, w każdym roku kalendarzowym, co najmniej 5% łącznej liczby takich pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski.

System drogowych kontroli technicznych będzie obejmował. Wstępne drogowe kontrole techniczne oraz tam, gdzie okaże się to konieczne – szczegółowe drogowe kontrole techniczne. Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej, kontrolujący będzie mógł podjąć decyzję o skierowaniu pojazdu na szczegółową drogową kontrolę techniczną, biorąc pod uwagę potrzebę ustalenia, czy pojazd ten zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska. Szczegółowa drogowa kontrola techniczna będzie przeprowadzana w:

  • mobilnej stacji kontroli drogowej,
  • wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej obejmującym obszar o odpowiedniej powierzchni, na którym jest możliwa kontrola techniczna głównych układów w pojeździe odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Szczegółowa drogowa kontrola techniczna nie będzie stanowiła badania technicznego pojazdu. W rozumieniu przepisów o badaniach technicznych pojazdów. Na taką kontrolę będzie kierowany pojazd na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej. W trakcie kontroli drogowej wykorzystywane będą przyrządy kontrolno-pomiarowe niezbędne do oceny m.in. stanu hamulców, układu kierowniczego.


Wyniki szczegółowej drogowej kontroli technicznej będą zamieszczane w protokole drogowej kontroli technicznej.

Punkty przeprowadzania kontroli drogowej będą wyznaczane stosownie do potrzeb przez poszczególne uprawnione służby kontrolne. Punkty te będą usytuowane w miejscach określonych według potrzeb, możliwości technicznych i warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli (np. przy drogach, na parkingach). Oznacza to, że punkty nie będą miały stałej lokalizacji. W takich punktach służby kontrolne muszą mieć możliwość rozstawienia mobilnego sprzętu kontrolnego i przeprowadzenia szczegółowej drogowej kontroli technicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1466)

 

zródło:gofin.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close