Kiedy mikrofirma musi zwrócić subwencję z Tarczy PFR?

Kiedy mikrofirma musi zwrócić subwencję z Tarczy PFR?

Wypłaty w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców są już na półmetku. Dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o rządowe subwencje oraz dla tych, którzy już takie wsparcie otrzymali, zasadnicze znaczenie ma kwestia spełnienia warunków do zatrzymania subwencji i spłaty tylko 25% otrzymanej kwoty.

Zwrot 100% subwencji

Regulamin programu Tarczy Finansowej PFR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ściśle określa, w jakich sytuacjach subwencja finansowa podlega zwrotowi. I tak 100% przyznanej subwencji podlega zwrotowi w przypadku:

  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,
  • otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Założeniem programu Tarczy Finansowej PFR jest, aby subwencja była w 75% bezzwrotna. Zwrotowi ma podlegać jedynie 25% otrzymanych środków, pod warunkiem utrzymania przez przedsiębiorcę stanu zatrudnienia oraz prowadzenia działalności przez 12 miesięcy.

Utrzymanie zatrudnienia i prowadzenia firmy

Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie, będzie prowadził swoją działalność bez przerw przez cały okres wymaganych 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, wówczas subwencja finansowa podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej. Drugim warunkiem, od którego zależy wysokość zwrotu subwencji, jest kwestia utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

W rezultacie przedsiębiorca, który utrzyma 100% poziomu zatrudnienia, będzie mógł zachować (nie będzie musiał zwracać) 75% całkowitej wartości subwencji finansowej. W przypadku redukcji zatrudnienia do stanu niższego niż 50% pierwotnego poziomu zatrudnienia przedsiębiorca będzie mógł zachować (nie będzie musiał zwracać) 25% całkowitej wartości subwencji finansowej.

Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla mikrofirm, których spadek przychodów wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danej mikrofirmy.

Warunkami częściowego zwolnienia mikroprzedsiębiorcy z obowiązku zwrotu subwencji (do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości subwencji finansowej) są między innymi:

  • spełnienie przez przedsiębiorcę ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie oraz
  • złożenie przez niego oświadczenia wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Zawieszenie działalności firmy

Jeśli przedsiębiorca, mimo otrzymania subwencji, podejmie decyzję o zawieszeniu prowadzonej przez siebie działalności w trakcie 12 miesięcy, licząc od dnia przyznania subwencji finansowej, wówczas również będzie zobowiązany do zwrotu 100% subwencji finansowej. Z regulaminu Programu wynika, iż zawieszenie działalności jest równoznaczne z zaprzestaniem prowadzenia działalności. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z warunkami zwrotu subwencji wymóg prowadzenia działalności musi być spełniony w każdym czasie okresu objętego badaniem.

Obniżenie stanu zatrudnienia

Wśród pytań kierowanych do PFR przez mikroprzedsiębiorców pojawia się pytanie dotyczące konieczności natychmiastowego zwrotu subwencji, w przypadku obniżenia stanu zatrudnienia w jednym z miesięcy. Otóż redukcja stanu zatrudnienia w ciągu tych 12 miesięcy od dnia otrzymania subwencji nie powoduje konieczności automatycznego zwrotu subwencji. Warunki dotyczące umorzenia subwencji finansowej podlegają badaniu na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Ponadto należy podkreślić, że bierze się pod uwagę średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem. Nie jest również konieczne utrzymanie tych samych pracowników w ciągu 12-miesięcznego okresu udzielenia subwencji finansowej.

Środki z subwencji można przeznaczyć na:

pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i materiałów, usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz
przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty subwencji finansowej.

Środków z subwencji finansowej nie można przeznaczyć na płatności do właściciela ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close