Kiedy faktura nie zawiera podatku VAT?

Kiedy faktura nie zawiera podatku VAT?

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują kilka sytuacji, kiedy faktura nie zawiera kwoty podatku VAT naliczonego przez sprzedawcę. Poniżej zostały wymienione i opisane poszczególne sytuacje.

1) Faktury ze stawką ZW mogą dotyczyć sprzedaży zwolnionej, dokonanej przez podmiot zwolniony z VAT lub czynnego podatnika podatku VAT świadczącego usług zwolnione z VAT. W zależności od tego z jakiego zwolnienia korzysta dany podmiot, w momencie sprzedaży na fakturze wymagany jest inny zakres informacji. W przypadku np. zwolnienia podmiotowego z VAT na fakturze nie jest wymagana informacja o stawce VAT czy podstawie prawnej zwolnienia.

Dla sprzedaży korzystającej ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2-6 i 8-36 na fakturze należy dodatkowo podać podstawę prawną zwolnienia z VAT. Także w tym wypadku na dokumencie sprzedaży nie jest wymagana stawka VAT ani kwota VAT. Najmniejszy zakres danych wymagany jest gdy podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 (np. usługi finansowo – ubezpieczeniowe). Tu oprócz stawki podatku VAT i podstawy prawnej zwolnienia, nie są wymagane np. adresy stron, jednostka miary czy cena jednostkowa.

Zakres danych wymaganych na fakturze w powyższych sytuacjach wynika z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

2) Faktury wystawiane w specjalnej procedurze VAT marża, mającej zastosowanie przy świadczeniu usług turystyki czy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży. Zgodnie z art. 106e ust. 2 i 3 faktury takie nie zawierają takich danych jak: cena jednostkowa netto, kwoty wszelkich opustów lub obniżek, wartości netto towarów lub usług, stawki podatki VAT, kwoty podatku VAT ogółem i z podziałem na stawki. Na fakturach tych wymagana jest uwaga o specjalnej procedurze, z której korzysta sprzedaż (np. procedura marży dla biur podróży czy procedura marży – towary używane).

3) Faktury w przypadku dostaw, dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca towaru lub usługobiorca. W takim przypadku na fakturze nie są umieszczane dane o stawce VAT, sumie sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT, kwoty podatku VAT z podziałem na stawki VAT. Sytuację, w których w przypadku sprzedaży krajowej nabywca zobowiązany jest do rozliczenia VAT reguluje art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Dotyczy to np. transakcji w zakresie obrotu odpadami szklanymi, z papieru, tektury, gumy, tworzyw sztucznych, metali o ile spełnione są dodatkowe warunki w zakresie statusu nabywcy i sprzedawcy. Dla tego rodzaju sprzedaży zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 na fakturze powinna być umieszczona adnotacja o „odwrotnym obciążeniu”.

4) Faktury dla sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu w kraju sprzedawcy.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT w przypadkach o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. a, faktura może nie zawierać danych takich jak stawka podatku VAT, suma sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT czy kwota podatku VAT z podziałem na stawki VAT.

Art. 106a pkt 2 ustawy o VAT dotyczy usług świadczonych przez podmioty krajowe, dla których miejscem ich opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju a zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca lub usługobiorca. W takim wypadku na fakturze należy umieścić wyrazy „odwrotne obciążenie”. Dodatkowo często w polu stawki VAT pojawia się skrót „NP” – „nie podlega”.

5) Faktury dla sprzedaży opodatkowanej stawką 0% dotyczą towarów lub usług opodatkowanych stawką 0%, a także szczególnych rodzajów sprzedaży.

Art. 83 ustawy o VAT określa listę towarów i usług, przy sprzedaży których można zastosować stawkę 0% oraz warunki jakie muszą być spełnione, by mieć do tego prawo. Dotyczy to zarówno sprzedaży krajowej jak i eksportu towarów. Stawka 0% stosowana jest również w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Kwestię tę reguluje art. 42 ustawy o VAT.

W takim przypadku na fakturze pojawi się informacja o stawce czy kwocie podatku VAT, ale wartości te będą zerowe.

6) Faktury uproszczone, wystawiane w przypadku kiedy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro. W przypadku tej faktury nie są wymagane takie dane jak imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy dostawcy i nabywcy, a także miary i ilości dostarczonych towarów czy wykonanych usług, ceny jednostkowe netto, kwoty netto ogółem, stawki VAT, sumy wartości netto z podziałem na stawki, pod warunkiem, iż zawiera ona dane pozwalające na ustalenie wartości podatku VAT. Najczęściej ustalenie wartość podatku VAT następuje na podstawie stawki VAT znajdującej się na fakturze i kwoty brutto. Faktura taka nie może być wystawiona w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej z racji konieczności umieszczenia nr NIP na dokumencie, a także przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju lub na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towarów lub usług. Powyższe uregulowania wynikają z art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT.

Źródło: http://www.vat.pl/2904-kiedy-faktura-nie-zawiera-podatku-vat-10396/

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close