Kategorie Dróg w Polsce – naciski na oś

Kategorie Dróg w Polsce – naciski na oś

Kategorie Dróg w Polsce – Art. 41. Rodzaje dróg po których mogą poruszać się pojazdy o określonym dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej Dz.U.2016.0.1440 t.j. – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
– mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.

Drogi publiczne

Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg:

 • drogi gminnej,
 • drogi powiatowej,
 • drogi wojewódzkiej,
 • drogi krajowej.

Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest:

 • w przypadku drogi gminnej uchwała Rady Gminy,
 • w przypadku drogi powiatowej uchwała Rady Powiatu,
 • w przypadku drogi wojewódzkiej uchwała Sejmiku Województwa,
 • w przypadku drogi krajowej zmiana rozporządzenia ministra właściwego ds. transportu.

Długość dróg publicznych (wg stanu na koniec 2015 r. – źródło Główny Urząd Statystyczny) wynosi 419 636,4 km.

95,4 proc. dróg – 400 343,6 km jest zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

 • wojewódzkie – 29 108,6 km,
 • powiatowe – 125 092,3 km,
 • gminne – 246 142,7 km.

Zarządzanie drogami

Zarządcami dróg są:

 • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
 • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
 • dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 • w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez zarząd województwa, radę powiatu lub radę gminy.

Zadania zarządcy to m.in:
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowych oraz projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, a także utrzymywanie zieleni przydrożnej i realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, ŠŠ
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • prowadzenie m.in. ewidencji dróg, sporządzanie informacji o drogach publicznych i przekazywanie ich Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac naprawczych lub konserwacyjnych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

Kategorie dróg

Kategoria drogi wynika z jej funkcji w sieci drogowej Polski. Ustawa o drogach publicznych wyróżnia następujące kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Droga zaliczona do jednej z kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych musi spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas:

 • krajowa – A (autostrada), S (droga ekspresowa) lub GP (główna ruchu przyspieszonego),
 • wojewódzka – GP (główna ruchu przyspieszonego) lub G (główna),
 • powiatowa – GP (główna ruchu przyspieszonego), G (główna) lub Z (zbiorcza),
 • gminna – GP (główna ruchu przyspieszonego), G (główna), Z (zbiorcza), L (lokalna) lub D (dojazdowa).

Klasa drogi

Klasa drogi określa zbiór wymagań technicznych i użytkowych. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm) dzieli drogi na następujące klasy:

 • autostrady (oznaczane symbolem A),
 • drogi ekspresowe (oznaczane symbolem S),
 • drogi główne ruchu przyspieszonego (oznaczane symbolem GP),
 • drogi główne (oznaczane symbolem G),
 • drogi zbiorcze (oznaczane symbolem Z),
 • drogi lokalne (oznaczane symbolem L),
 • drogi dojazdowe (oznaczane symbolem D).

Finansowanie dróg

Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez:

 • ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych,
 • samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich,
 • samorząd powiatowy w odniesieniu do dróg powiatowych,
 • gminy w odniesieniu do dróg gminnych.

W granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.

Zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zakładowych oraz zarządzania nimi finansowane są ze środków podmiotów zarządzających tymi drogami.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close