Karta Kwalifikacji Kierowcy

Karta Kwalifikacji Kierowcy

Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) to istotny dokument, który powinni posiadać kierowcy zawodowi. Czy wszyscy?

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy?

Karta Kwalifikacji Kierowcy to dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania zawodowo pojazdem kat. C, C+E, D, D+E dla osób, które nie posiadają polskiego prawa jazdy i nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95.

Kierowcy posiadający polskie prawo jazdy kod 95 mają wbity w kolumnie 12, natomiast w przypadku kierowców zawodowych nieposiadających polskiego prawo jazdy kod 95 wbity jest na odrębnym dokumencie.

Jak uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy?

O Kartę kwalifikacji Kierowcy należy ubiegać się w tym samym czasie kiedy staramy się o Profil Kierowcy Zawodowego, a zatem jeszcze przed przystąpieniem do kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej czy szkolenia okresowego.

Kto wydaje Kartę Kwalifikacji Kierowcy

Organem właściwym do wydawania Karty Kwalifikacji Kierowcy, podobnie jak w przypadku wydawania prawa jazdy, jest Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Aby uzyskać Kartę Kwalifikacji Kierowcy należy złożyć odpowiednie dokumenty:

– wniosek o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy

– kolorowe i aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

– kserokopia prawa jazdy

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do  wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– opłatę za wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy wraz z opłatą ewidencyjną

Koszt Karty Kwalifikacji Kierowcy

Koszt wydania Karty Kwalifikacji Kierowcy wynosi 150 zł + opłata ewidencyjna (0,50 zł).