Jak założyć firmę transportową? euroPiM

Jak założyć firmę transportową? euroPiM

Działalność w zakresie usług transportu towarów jest działalnością regulowaną i jej wykonywania wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji.

Osoba zamierzająca otworzyć firmę transportową może zdecydować się na każdy rodzaj działalności gospodarczej (z wyjątkiem spółki partnerskiej). Najczęściej jest to jednak jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie wymagany jest wpis do CEIDG.

Numer PKD dla przedsiębiorstwa zajmującego się transportem drogowym towarów to 49.41.Z

Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy, aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

– posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich

– cieszyć się dobrą reputacją

– posiadać odpowiednią zdolność finansową

– posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Koszt wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to 1 000 zł.

Jeśli we wniosku o udzielenie zezwolenia został także zgłoszony jeden lub więcej pojazdów samochodowych to do tej opłaty należy dodać po 100 zł za każdy ze zgłoszonych pojazdów (10% opłaty za udzielenie zezwolenia).

Za wydanie wypisy z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku dodatkowo należy zapłacić po 10 zł za każdy wypis (1% opłaty za udzielenie zezwolenia).

Siedziba przedsiębiorstwa

Aby spełnić wymogi związanego z siedzibą przedsiębiorstwa, przedsiębiorca musi:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE. Wymóg posiadania rzeczywistej i stałej siedziby oznacza, że przedsiębiorca musi mieć lokal, w których prowadzi główną działalność, w tym przechowuje dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku albo wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ
  • gdy zezwolenie zostanie wydane – dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzony do ruchu zgodnie z przepisami – będąc jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu
  • posiadać bazę eksploatacyjną z odpowiednimi urządzeniami technicznymi, tj. musi prowadzić działalność związaną z pojazdami, o których mowa powyżej, w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego i urządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej

Dobra reputacja

Dobra reputacja oznacza, że osoba zamierzająca otworzyć przedsiębiorstwo transportowe, osoby zarządzające firmą oraz osoby zarządzające transportem nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za określone w ustawie przestępstwa umyślne z dziedziny prawa handlowego, upadłościowego, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruch drogowym, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów z zakresu transportu drogowego.

Zdolność finansowa

Działalność w zakresie transportu drogowego można prowadzić tylko wówczas, jeśli przedsiębiorstwo spełnia wymóg odpowiedniej zdolności finansowej. Sytuację finansową można udokumentować:

  • rocznym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)
  • gwarancją bankową
  • ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności bankowej

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie dobrej sytuacji finansowej wynosi:

  • 9 000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz
  • 5 000 euro na każdy następny pojazd.

Certyfikat kompetencji zawodowych

W firmie transportowej przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych jest to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. L 300 z 14.11.2009 r.)

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close