Jak skorzystać z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy?

Data dodatnia: 14 września, 2015

Jak skorzystać z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy?

Zgodnie z przepisami, z zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej, może skorzystać podatnik, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Podatnik chcący skorzystać z opłacania zaliczek w formie uproszczonej, musi dostarczyć do US informację o wyborze ww. formy wpłacania zaliczek. W przypadku metody uproszczonej ma na to czas do 20. lutego. Ponadto, podatnicy są zobowiązani stosować uproszczoną formę opłacania zaliczek przez cały rok podatkowy, a po zakończeniu roku podatkowego muszą dokonać rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30. kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Kto może korzystać z zaliczek uproszczonych?

Opłacać zaliczki na podatek w uproszczonej formie mogą przedsiębiorcy, rozliczający się zarówno skalą podatkową, jak i podatkiem liniowym (w wysokości 19%). Zaliczki opłacane są za okresy miesięczne. Przepisy zabraniają opłacania ich w okresach kwartalnych.

Ważne

Podatnicy po raz pierwszy rozpoczynający w danym roku podatkowym działalność gospodarczą nie mają możliwość wyboru zaliczek uproszczonych. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w poprzednim roku podatkowym.

Wysokość kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatku liniowego 19%, wylicza się od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeżeli w zeznaniu za rok kolejny podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3091 zł).

Innymi słowy, w 2016 roku przedsiębiorca, który zdecyduje się na opłacanie zaliczek na podatek dochodowy w sposób uproszczony, ustala zaliczki w oparciu o dochód wykazany w zeznaniu rocznym składanym w 2015 roku (czyli z deklaracji za 2014 rok). Jeżeli jednak nie wykazał za ten okres dochodu do opodatkowania (albo gdy dochód nie przekroczył kwoty 3091 zł) wówczas zaliczki ustala na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu za 2013 r. (złożonym w 2014 r.). W sytuacji gdy również w tym okresie nie uzyskał dochodu traci możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

W jaki sposób wyliczyć uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy?

Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek według skali podatkowej, uproszczoną zaliczkę na podatek wyliczają jako 1/12 kwoty podatku, który oblicza się stosując obowiązującą skalę podatkową, od dochodu z działalności gospodarczej.

Kwota zaliczki na podatek jest również pomniejszana o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika. Nie może ona natomiast przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

Przykładowo, podatnik X w 2014 roku rozliczał się skalą podatkową oraz wykazał dochód do opodatkowania w wysokości 67 654 zł. W 2016 roku zdecydował się na rozliczanie zaliczek w sposób uproszczony poprzez stałe, comiesięczne zaliczki w wysokości 1/12 zapłaconego podatku w 2014 roku. Podatek za 2014 rok wyniósł w zaokrągleniu 12 177 zł. Uproszczoną zaliczkę obowiązującą w 2016 roku wyliczono na kwotę 1015 zł (12 177 zł/12 = 1015 zł).

Jeżeli podatnik rozlicza się podatkiem liniowym wówczas zaliczka w formie uproszczonej obliczana jest analogicznie jak w przypadku skali podatkowej. Mianowicie jest to wysokość 1/12 kwoty podatku, jaki został obliczony według 19% stawki od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczkę za ostatni miesiąc/kwartał danego roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20. stycznia następnego roku.

Ważne

Podatnicy nie wpłacają zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego (czyli za grudzień), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty (do 20 stycznia) złożą zeznanie roczne i dokonają zapłaty podatku na zasadach określonych przepisami prawa.

Anna Hugiel-Lazarowicz ,
wfirma.pl

Źródło: www.vat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close