Faktura zbiorcza – jak prawidłowo ją wystawić? euroPiM

Faktura zbiorcza – jak prawidłowo ją wystawić? euroPiM

Faktura zbiorcza jest to faktura, na której przedsiębiorca uwzględnia wszystkie dostawy towarów oraz usług na rzecz danego kontrahenta w danym miesiącu. Nie są one wprost uregulowane w ustawie o VAT i często budzą wątpliwość wśród podatników.

Jakie elementy powinna zawierać każda faktura?

Faktura zbiorcza, dokumentująca kilka odrębnych dostaw towarów lub usług na rzecz kontrahenta powinna uwzględniać elementy, o których mówi przepis art. 106e ustawy o VAT, co oznacza, że każda taka faktura powinna zawierać:

1. datę wystawienia;

2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12. stawkę podatku;

13. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15. kwotę należności ogółem.

Kiedy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury?

Kwestię wystawiania faktury, w tym faktury zbiorczej, reguluje art. 106b ustawy o VAT, który określa sytuacje, w których podatnik ma obowiązek jej wystawienia. Podatnik ma taki obowiązek w celu udokumentowania:

1) sprzedaży, a także dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywanej przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4) otrzymania przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt.

Czym jest faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza jest fakturą dokumentującą kilka odrębnych dostaw towarów lub usług na rzecz klienta. Obecnie nie ma przepisu, który wprost je reguluje. Organy podatkowe często jednak w interpretacjach indywidualnych wskazują na możliwość ich wystawiania, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt IPTPP4/443-467/14-2/OS:

“(…) w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz podatników, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania sprzedaży kilku dostaw w ramach jednego okresu rozliczeniowego, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca) najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.”

Obowiązek oznaczania terminów dostaw towarów lub usług

W wystawianej fakturze fakturze zbiorczej dokumentującej dostawy zrealizowane w danym miesiącu, podatnik obowiązany jest zamieścić wszystkie daty poszczególnych transakcji, czyli daty dostaw towarów lub świadczenia usług, które dokumentowane są tą fakturą VAT.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt. IPPP1/4512-498/16-2/BS, gdzie we wniosku o wydanie interpretacji został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka często wystawia faktury zbiorcze. Jako data dostawy towarów/wykonania usług wskazywana jest data ostatniej transakcji zrealizowanej dla niego w danym miesiącu lub jako wskazanie wyłącznie miesiąca i roku, w którym transakcje te były dokonane. W ocenie Wnioskodawcy, Spółka wystawiając do wszystkich wystawionych w danym miesiącu pokwitowań/paragonów jedną fakturę zbiorczą, może określić w niej datę dostawy/wykonania usługi jako dzień dokonania ostatniej transakcji w danym miesiącu (dzień wystawienia ostatniego pokwitowania/paragonu w danym miesiącu) lub jako miesiąc w którym transakcje te były dokonane. Obowiązek podatkowy, jak zostało bowiem wyżej wskazane, powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury. Podstawą rozpoznania obowiązku podatkowego jest więc data wykonania usługi lub dostawy towarów określona na paragonie lub pokwitowaniu. Warto dodać także, iż Wnioskodawca do faktur zbiorczych pozostających u sprzedawcy załącza paragony lub pokwitowania dokumentujące sprzedaż.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał taki sposób wystawiania faktur zbiorczych za nieprawidłowy: “Faktura ta powinna być wystawiona zgodnie z wymogami określonymi w art. 106e ust. 1 ustawy, tj. powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Przepis ten wprowadza obowiązek umieszczania ww. danych. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że Wnioskodawca w wystawionej fakturze dokumentującej dostawy zrealizowane w danym miesiącu (fakturze zbiorczej) obowiązany jest zamieścić wszystkie daty poszczególnych transakcji (dostaw towarów/świadczenia usług) dokumentowanych tą fakturą.”

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close