JAK KSIĘGOWAĆ KOSZTY TRANSPORTU W 2022? · euroPiM

JAK KSIĘGOWAĆ KOSZTY TRANSPORTU W 2022?

JAK KSIĘGOWAĆ KOSZTY TRANSPORTU W 2022?

Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy na fakturze dokumentującej dany zakup w osobnych pozycjach wykazane są: cena towaru i koszty transportu. Pojawia się wówczas pytanie, w jaki sposób należy potraktować taką dostawę, warto więc wiedzieć, jak księgować koszty transportu, aby było to zgodne z zasadami rachunkowości.

Koszty transportu na fakturze a stawka VAT

Wysokość stawki VAT, jaką stosuje się dla kosztów transportu, uzależniona jest od podstawy opodatkowania.  Stanowi ją obrót zdefiniowany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jest to zatem wartość netto towaru, czyli wartość bez podatku VAT.  Obejmuje ona całość świadczenia, które osoba trzecia jest zobowiązana uiścić nabywcy. Obrót może być powiększony o dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mogą wpływać na wysokość ceny, czyli kwotę należną dla sprzedawcy od nabywcy za dostarczone towary lub świadczone usługi pomniejszone o kwotę podatku należnego.

Zgodnie z powyższym podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
  • koszty dodatkowe m.in. prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia.

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT nie obejmuje natomiast:

  • obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży oraz rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty,
  • kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy, lub usługobiorcy.

Reasumując, na fakturze VAT mogą być wyszczególnione towary o różnych stawkach podatku VAT. W przypadku kiedy na fakturze jest kilka pozycji z różnymi stawkami podatku, to stawki podatku powinny być przyporządkowane poszczególnym towarom, gdyż taka sama stawka musi być zastosowana zarówno do towaru, jak i do kosztu transportu z nim związanego

 

JAK UJĄĆ KOSZTY TRANSPORTU NA FAKTURZE?

Jeżeli sprzedawca zdecyduje się obciążyć kosztami transportu kupującego, ma dwie możliwości ujęcia tego faktu na fakturze. Może to zrobić:

  1. wliczając w cenę towaru koszty przesyłki na dokumencie figuruje wówczas jedna pozycja – nazwa towaru i jego wartość, której składowymi są cena towaru i koszty transportu;
  2. można również ująć koszt transportu jako osobną pozycję na fakturze, wtedy ten koszt również jest tak samo opodatkowany jak sprzedany towar, a na fakturze są wyróżnione dwie pozycje – nazwa towaru oraz koszt transportu. Księgowanie przez nabywcę takiego transportu – osobnej pozycji na fakturze – będzie zależeć od rodzaju poniesionego wydatku:

    –  Zakup towarów handlowych i materiałów a transport

Towary księguje się w KPiR w kolumnie 10- zakup towarów handlowych i materiałów. W tym miejscu ujmuje się tylko sam koszt towaru lub materiału. Kolejna kolumna 11 przeznaczona jest dla kosztów ubocznych (w tym właśnie miejscu należy ująć koszt transportu towarów handlowych i  materiałów), do których przykładowo można zaliczyć

–>koszty transportu,
–> koszty załadunku i wyładunku,
–>koszty przesyłki,
–>koszty ubezpieczenia w drodze.

      – Środek trwały – koszty transportu

Jeżeli pozycja transportu pojawi się na fakturze za zakup środka trwałego, nie ujmujemy jej bezpośrednio w KPiR. W takim przypadku koszt transportu powiększy wartość początkową środka trwałego. Wartość początkowa będzie natomiast podlegać amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne księguje się w kolumnie 13 KPiR (pozostałe wydatki), co oznacza, że w tym przypadku wartość transportu jest ujmowana również jako pozostały wydatek będący częścią składającą się na odpis amortyzacyjny.

UWAGA! Jeżeli ta sama faktura będzie zawierała pozycję dotyczącą zarówno zakupu towaru handlowego i pozostałego wydatku lub środka trwałego i pozostałego wydatku, to wtedy koszt transportu należy rozliczyć proporcjonalnie, zgodnie z wartością na fakturze.

      – Transport – pozostały wydatek

Jeśli na fakturze przy zakupie pozostałych wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą spotykamy się z pozycją transportu, wówczas całość należy ująć w kolumnie 13 KPiR. W tym przypadku (pozostałe wydatki) nie trzeba oddzielnie księgować transportu.

Uwaga! W obrocie gospodarczym może zdarzyć się, że na jednej fakturze ujęty jest zakup np. towaru handlowego i pozostałego wydatku lub środka trwałego i pozostałego wydatku. W takim przypadku koszt transportu rozliczamy proporcjonalnie – na podstawie wartości na fakturze.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close