Grudniowy start funduszowych naborów

Grudniowy start funduszowych naborów
Jeszcze do końca 2016 roku rusza 13 nowych naborów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Konkursy obejmą działania z takich dziedzin jak rozwój przedsiębiorstw, wychowanie przedszkolne, ochrona środowiska, służba zdrowia, turystyka, transport i gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Na wszystkie projekty, które zostaną zrealizowane w ramach rozpisanych naborów, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 1,38 mld złotych!

Nowe miejsca w przedszkolach

W ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia 2016 roku uruchomione zostaną dwa konkursy na dofinansowanie zadań zakładających tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i rozszerzenie oferty tych placówek.

Jeden z naborów – Poddziałanie 10.1.2. – będzie kierowany do beneficjentów z subregionów tarnowskiego, podhalańskiego, sądeckiego, Krakowski Obszar Metropolitalny oraz Małopolska Zachodnia, i potrwa do 8 lutego 2017 roku.

Drugi natomiast – Poddziałanie 10.1.1. –  rozpisany został z myślą o podmiotach objętych ZIT – z terenu Krakowa, a także sąsiednich piętnastu gmin, i zostanie zamknięty 1 lutego 2017 roku.

1przedszkole_640.jpg

O dofinansowanie projektów w ramach tych konkursów mogą ubiegać się w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na adaptację pomieszczeń, doposażenie ich w niezbędny sprzęt, zabawki czy pomoce edukacyjne, a także organizację zajęć dodatkowych, czemu może towarzyszyć wydłużenie godzin pracy placówek. Możliwy jest również rozwój kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji nauczycieli.

Dopuszczalny poziom dofinansowania dla poszczególnych projektów został określony na poziomie 85% wydatków. Na realizację zadań z obu konkursów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył prawie 65 mln złotych.

Dla przedsiębiorców wdrażających…

Kolejne dwa konkursy adresowane są do małopolskich małych i średnich przedsiębiorców, zamierzających wdrożyć w swojej działalności wyniki prac badawczo – rozwojowych, wynalazki bądź wzory użytkowe. 

Jeden z tych konkursów – Dotacje dla MSP – dotyczy przedsiębiorstw działających na rynku dłużej niż 24 miesiące, a na realizację projektów, które otrzymają dofinansowanie, przeznaczono 34,6 mln zł.

Drugi nabór kierowany jest do podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku krócej niż 2 lata. W wypadku tego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego określił kwotę dofinansowania na poziomie 25,98 mln zł.

Oba nabory zostaną otwarte 31 grudnia 2016, a wnioski będzie można składać do 21 lutego 2017 roku. Maksymalny poziom dofinansowania unijnego wynosi nawet 55%.

2przedsiebiorstwo_640.jpg

…i oczekujących na doradztwo

Inny konkurs dla przedsiębiorców oferuje sięgniecie po bony na specjalistyczne doradztwo. Ten nabór również zostanie otwarty 31 grudnia 2016 r. i potrwa do 28 lutego 2017 r.

O wsparcie mogą się tutaj ubiegać przedsiębiorcy działający na małopolskim rynku dłużej niż 2 lata. Mogą oni liczyć na dofinansowanie działań doradczych prowadzonych na ich rzecz w takich dziedzinach jak m.in.:  prognozowanie trendów, zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskiwanie certyfikatów zgodności, optymalizacja kosztów prowadzenia działalności, wykorzystanie technologii informatycznych, strategia zarządzania ryzykiem, ochrona własności intelektualnej.

Orientacyjna kwota przeznaczona na realizację wszystkich zadań w ramach tego konkursu wynosi 8,67 mln zł.

Rozprawa ze smogiem

Następne dwa nabory związane są z zabiegami prowadzącymi do poprawy jakości środowiska w Małopolsce. Mowa tu o konkursach w Poddziałaniach 4.4.3. i 4.4.2, zakładających obniżenie poziomu niskiej emisji, które ruszą 30 grudnia 2016 roku i potrwają do 10 lutego 2017 roku. Wnioski o dofinansowanie będą tu składać głównie jednostki samorządu terytorialnego, ubiegające się o realizację projektów ujętych już w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla poszczególnych subregionów.

3smog_640.jpg

W ramach konkursów realizowane będą inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, a także inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Ostatecznie, za pośrednictwem gmin, dofinansowanie trafi do właścicieli budynków wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji może wynieść nawet 98,5%. Część środków zostanie skierowana również na rozwój tych sieci.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w obu tych konkursach została wyznaczona na poziomie 216,53 mln zł.

Jakość w służbie zdrowia

Pod koniec 2016 roku, a dokładnie 30 grudnia, uruchomiony zostanie nabór na rozwój regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Wnioski w tym wypadku będzie można składać do 28 kwietnia 2017 r. 

O wsparcie będą mogły ubiegać się szpitale, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa lub spółki prowadzące szpitale, w których samorząd województwa posiada ponad 50% udziałów. Dotowane będą projekty polegające na dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyposażeniu placówek w sprzęt medyczny i wprowadzeniu rozwiązań w zakresie IT.

Całkowity poziom wsparcia projektu może wynieść 80%, a pula środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach tego konkursu wynosi ponad 165 mln zł.

4szpital_640.jpg

Tymczasem, od 30 listopada trwa już nabór Kart Projektów (element etapu przedkonkursowego), związany z realizacją konkursu poprawiającego jakość infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym.

Celem tego naboru jest przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020. Karty Projektu można składać do 29 grudnia 2016 r., a uprawnione są do tego podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także jednostki samorządu terytorialnego. Kwalifikowane są tu projekty zakładające budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, a także ich wyposażenie w sprzęt medyczny.

Na realizację tych zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 125,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.

Nowe atrakcje turystyczne

Wkrótce ruszą także dwa nabory związane z podniesieniem atrakcyjności turystycznej Województwa Małopolskiego.

30 grudnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie działań zmierzających do zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego otoczenia zbiorników wodnych. W naborze, który potrwa do 17 lutego 2017 r., uczestniczyć będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe. Składane wnioski znajdują się na liście wcześniej uzgodnionych, planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju zbiornika wodnego.

Całkowity poziom dofinansowania projektu może wynieść 75%, a pula środków przeznaczona na dofinansowanie wszystkich zadań wynosi 141,4 mln zł.

5jezioro_640.jpg

Nieco wcześniej, bo 12 grudnia, rozpocznie się nabór na tworzenie i rozbudowę lokalnych tras turystycznych. Wniosek o dofinansowanie projektu w tym konkursie będzie można składać do 3 lutego 2017 r., a o wsparcie będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, organy prowadzące szkoły, uczelnie, jednostki naukowe, administracja rządowa oraz parki narodowe. Przy czym projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu.

Na wsparcie mogą liczyć inwestycje polegające na tworzeniu, rozbudowie i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (rowerowych, biegowych, narciarskich) oraz na budowie infrastruktury towarzyszącej, tj. wiat, stojaków dla rowerów, ławek, zaplecza sanitarnego, infokiosków, urządzeń rekreacyjnych czy parkingów.

Poziom dofinansowania projektów może tu osiągnąć wysokość 65%, a kwota przeznaczona na dofinansowanie w tym konkursie została ustalona na poziomie 46,17 mln zł.

Na drogach i przy torach

Także szeroko pojęta branża transportowa może liczyć na rychłe wsparcie ze strony RPO 2014-2020. Potwierdzeniem tych słów mogą być kolejne dwa, rozpoczynające się w grudniu 2016 roku nabory – na niskoemisyjny transport miejski oraz na infrastrukturę dla obsługi podróżnych.

Od 30 grudnia 2016 do 24 lutego 2017 jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa świadczące usługi w transporcie zbiorowym będą mogły składać wnioski w ramach konkursu podnoszącego jakość niskoemisyjnego transportu miejskiego. Projekty te muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu zbiorowego w miastach. Preferowane będą projekty kompleksowe, przyczyniające się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej.

Maksymalny poziom dofinansowania dla każdego z projektów wyniesie 85%, a na realizację wszystkich zadań przewidziano wydatkowanie 259,8 mln zł.

6koleje_640.jpg

Pomoc europejska skierowana zostanie również na poprawę jakości infrastruktury dla obsługi osób podróżujących koleją. Ten nabór zostanie otworzony 27 grudnia 2016 r. i potrwa do 24 lutego 2017 r.

O wsparcie będą mogły się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP S.A. Również w tym przypadku składane projekty muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu. Konkurs dotyczy zadań polegających na budowie czy przebudowie infrastruktury służącej obsłudze podróżnych korzystających z kolei, w szczególności z szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA). W pierwszym rzędzie chodzi w tym wypadku o parkingi Park&Ride, przystanki i dworce kolejowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, a pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 86,6 mln zł.

Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Jeszcze przed nadchodzącymi świętami, tj. 19 grudnia 2016 roku uruchomiony zostanie konkurs na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Nabór potrwa do 20 stycznia 2017 r.

Do konkursu będą mogły przystąpić m.in. jednostki samorządu terytorialnego, spółki wodne i przedsiębiorcy. Także w tym wypadku obowiązuje zasada, że na dofinansowanie mogą liczyć jedynie te projekty, które zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu. Przewiduje się tu realizację zadań zakładających budowę bądź rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej czy oczyszczalni ścieków.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania dla poszczególnych projektów wynosi 85%, a do dyspozycji beneficjentów pozostaje pula środków w wysokości ponad 333 mln zł.

7kanalizacja_640.jpg

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowych informacji dla wnioskodawców na temat wszystkich organizowanych konkursów udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Informacje są udzielane w godzinach: pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Źródła: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/grudniowy-start-funduszowych-naborow 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close