Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1737, z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty określone w Rozporządzeniu.

Wnioski należy składać osobiście na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków. Wniosek można także nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wniosek należy złożyć w terminie od 14 marca do 16 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga:

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Finanse

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wraz z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie dla operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne/Kształtowanie przestrzeni publicznej/Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wraz z załącznikami.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regionalne kryteria wyboru operacji operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

1) przez miejscowość, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przebiega co najmniej jeden oznakowany szlak turystyczny – 5 punktów.

Źródło: Szlaki turystyczne Małopolski

Kryterium nr 1 – punktacja

2) liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

– co najmniej 21 – 5 punktów,

– 11–20 – 4 punkty,

– 6–10 – 2 punkty,

– 1–5 – 1 punkt.

Źródło: Wojewódzki rejestr zabytków

Kryterium nr 2 – punktacja

3) operacja na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest spójna z aktualnym gminnym programem opieki nad zabytkami obowiązującym w gminie, w której będzie realizowana operacja, lub w tej gminie na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest prowadzona gminna ewidencja zabytków – 1 punkt.

Kryterium nr 3 – punktacja

4) operacja będzie realizowana w gminie, w której syntetyczny wskaźnik funkcji turystycznej w 2011 r., według wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej, kształtuje się na poziomie wysokim, średnim albo niskim – 1 punkt.

Źródło: opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. ”Turystyka w Województwie Małopolskim w 2011 roku”, dostępnego na stronie internetowej www.stat.gov.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Kryterium nr 4 – punktacja

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close