Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego w dniach: od 24 sierpnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 23 października 2015 r. do godziny 15:00.

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowejwww.rpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • parki krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe,
 • jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. dla projektów typu A – ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności:
  – usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z terenów cennych przyrodniczo, introdukcja i reintrodukcja gatunków chronionych i/lub zagrożonych, ochrona ex situ, ochrona in situ, rozwój zielonej infrastruktury, likwidacja barier ekologicznych itp.,
  – rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody i promocji obszarów cennych przyrodniczo, realizowanych na terenie parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarach chronionego krajobrazu, w tym realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej (rozumiana jako część szerszego projektu infrastrukturalnego),
  – tworzenie nowych form ochrony oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych (w tym prowadzenie monitoringu przyrodniczego na formach ochrony przyrody);
 2. dla projektów typu B – rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej:
  – budowa i rozwój w/w centrów na obszarach miejskich i poza miejskich (np. ogrody botaniczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, banki genowe).

Typy projektów A i B mogą być łączone.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 851 850,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 182 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close