Dotacje na założenie własnej działalności w Urzędzie Pracy w Tarnowie

Informacje ogólne dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane osobie bezrobotnej, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

Osoba ubiegająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oświadcza, że:

 

 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
  nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wykorzystają środki zgodnie z przeznaczeniem;
 • w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej nie podejmie zatrudnienia;
 • rezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).
 • nie złożyła wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty (urzędu pracy);
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) lub rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz.UE L 193 z 25.07.2007 r., str .6).

  Środki są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

  Osoby, które otrzymają ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej obowiązane są dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:

  – otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
  – będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  – złoży niezgodne z prawdą oświadczenia,
  – naruszy inne warunki umowy o przyznanie tych środków.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close