Jak dostać większy zwrot podatku?

Jak dostać większy zwrot podatku?

Jak zwiększyć kwotę podatku, którą zwróci nam urząd skarbowy? Podpowiadamy, jak to zrobić – wystarczy pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących ulg, odliczeń, zwolnień i zasad opodatkowania.

Zwrot podatku to przywilej tych podatników, którzy w trakcie roku opłacali samodzielnie zaliczki na podatek lub też tych, których rozliczał płatnik (pracodawca, zatrudniający, wypłacający świadczenie), pobierając jednocześnie zaliczki na podatek od ich wynagrodzeń. Aby zwrot podatku był jak najwyższej wartości, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Samo pobranie zaliczek na podatek w trakcie roku nie gwarantuje jeszcze tego, by z deklaracji rocznej wynikała nadpłata podatku do zwrotu na rzecz podatnika. Niezbędne jest umiejętne wykorzystanie przysługujących podatnikowi odliczeń, ulg, zwolnień i zasad opodatkowania, które pozwolą otrzymać taki zwrot. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zasad podwyższających szansę na zwrot podatku.

1. Rozlicz się z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko

Podatnicy często zastanawiają się, czy wspólne rozliczenie podatkowe jest korzystne. Faktem jest, że może ono stać się podstawą do otrzymania zwrotu podatku. Warunki są jednak następujące:

  • małżonkowie pozostają w różnych przedziałach skali podatkowej (np. mąż –  podatek 18%, żona 32%),
  • jedno z nich nie zarabia, a drugie płaci podatek 32% lub 18%,
  • jedno z nich zarabia bardzo mało (poniżej 3091 zł).

Te same zasady dotyczą rozliczenia wspólnie z dzieckiem – a zatem rozliczenie jest korzystne, m.in. gdy dotyczy dziecka zarabiającego niewielkie kwoty lub nie zarabiającego w ogóle.

Przykład:

Kowalski i Kowalska zarabiają po 40 000 zł netto. Nie będzie miało dla nich znaczenia, czy deklarację złożą wspólnie, czy też osobno. Dochód Nowaka to 70 000 zł, a Nowakowej 8000 zł. W ich przypadku również bez znaczenia będzie rozliczenie łącznie z małżonkiem. U Darłowskich mąż zarobił jedynie 2000 zł, a żona 90 000 zł. Ich wspólne rozliczenie jest opłacalne.

Największe oszczędności podatkowe uzyskają podatnicy, u których jedno z małżonków zarabia powyżej 85 528 zł dochodu, a drugie z nich nie ma żadnych dochodów do opodatkowania.

2. O ulgi podatkowe zadbaj w trakcie roku

Korzystać z większości ulg podatkowych można jedynie w przypadku prawidłowego udokumentowania poniesienia określonych wydatków. W efekcie już w trakcie roku należy pamiętać o zbieraniu odpowiednich dowodów, które na koniec roku pozwolą na zwrot podatku.

Przykład:

Pani Basia i Pani Zosia spotkały się u lekarza. Obie miały ten sam rodzaj kłopotów ze zdrowiem i orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na kłopot z chodzeniem. Pani Basia w trakcie 2016 r. kupiła leki oraz sprzęt umożliwiający chodzenie o wartości 900 zł, nie rozliczając ich zakupu imiennymi fakturami. Pani Zosia wykonała zabieg rekonstrukcji kolana, była w sanatorium oraz korzystała z zabiegów rehabilitacyjnych na kolana. Dodatkowo wykonała remont mieszkania przystosowujący je do celów niepełnosprawności – wyrównała brodzik pod prysznicem oraz zamontowała poręcze stabilizacyjne. Jej ulga podatkowa z tego tytułu pozwoliła na odliczenie w deklaracji PIT kwoty 6000 zł.  

Podobna sytuacja dotyczy dokumentowania kosztów uzyskania przychodów w kwotach faktycznie poniesionych.

Przykład:

Jarek dojeżdżał do pracy, kupując bilety PKP. Kupował je codziennie za kwotę 20 zł, co łącznie w miesiącu dało 440 zł. Dowiedział się, że gdyby na tę trasę nabył bilet okresowy, to otrzymałby zniżkę – płaciłby 400 zł. Co więcej – takim imiennym biletem okresowym mógłby w deklaracji podatkowej zastąpić przysługujące mu koszty podatkowe – zamiast 139,06 zł – jego koszty uzyskania przychodów wyniosłyby 400 zł miesięcznie, co rocznie dało ponad 3131 zł. W efekcie Jarek mógł uzyskać wyższy zwrot podatku w deklaracji rocznej – nawet o 563 zł.

3. Wykaż koszty uzyskania

Dojazdy do zakładu pracy z innej miejscowości powodują, że pracownik może stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wzrastają one z 111,25 zł miesięcznie do 139,06 zł. Dopuszczalne jest również korzystanie z kosztów faktycznie poniesionych na imienne bilety okresowe na dojazdy środkami komunikacji miejskiej, pociągowej, autobusowej lub promowej. W przypadku umów-zleceń lub o dzieło podatnicy zamiast kosztów procentowych (20%) mogą wskazać w deklaracji podatkowej koszty faktycznie ponoszone, udokumentowane dowodami imiennymi.

Przykład:

Dwaj studenci zostali zatrudnieni przy prowadzeniu projektu IT. Artur wykonał umowę zlecenie, otrzymując 5000 zł brutto, a jego koszty wyniosły 1000 zł. Darek korzystał z własnego komputera, który kupił specjalnie pod wykonanie projektu. Rozliczył również wydatki na dojazdy do siedziby zleceniodawcy. Jego koszty wyniosły 4000 zł. Mimo że zleceniodawca rozliczył obu jedynie 1000 zł kosztów w PIT-11, Darek w swoim rocznym PIT wykazał wszystkie poniesione koszty i otrzymał zwrot PIT o 540 zł wyższy niż Artura. 

Korzystnie może się rozliczać również podatnik przekazujący prawa autorskie (przeniesienie, przekazanie licencji) lub korzystający w trakcie prowadzenia pracy z praw autorskich i pokrewnych do utworu. W tych przypadkach standardowe koszty to 50% kwoty przychodu. 

Przykład:

Marek i Adam są programistami. Marek dostaje wynagrodzenie za zlecenie obsługi klientów i zmian w związku z błędami zgłaszanymi w kodzie programistycznym. Jego koszty wynoszą 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Adam natomiast przekazuje prawa do tworzonego kodu programistycznego. Za przekazanie praw przysługuje mu wynagrodzenie, do którego znajdują zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. W efekcie jego wynagrodzenie będzie wyższe lub gdyby pracodawca pobierał zaliczki od obu pracowników tej samej wysokości – Adam mógłby samodzielnie wykazać wyższe koszty podatkowe i domagać się zwrotu nadpłaconego podatku.  

4. Już w trakcie roku kontroluj swoje prawo do zaliczek na PIT

Dopuszczalnych jest kilka metod opłacania zaliczek na podatek. Podstawową zasadą jest taka, że pracodawca pobiera zaliczki począwszy od pierwszej złotówki, nie obniżając zaliczek co miesiąc o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnik płaci wyższe zaliczki na podatek (18% od każdej zarobionej złotówki), natomiast w deklaracji podatkowej podatek oblicza się, stosując 18-proc. stopę podatkową, ale dodatkowo odejmując od podatku kwotę 556,02 zł. W efekcie z deklaracji podatkowej bez stosowania jakichkolwiek ulg i odliczeń uzyska się zwrot kwoty zmniejszającej podatek. 

 

Podatnicy mogą jednak wnioskować, by płatnik już w comiesięcznych zaliczkach rozliczał 1/12 kwoty wolnej od podatku. Jeśli zastosują taki zabieg, to już w trakcie roku otrzymają wyższą kwotę wynagrodzenia. Jako rozliczający się wspólnie z małżonką lub jako samotny rodzic, mogą również wnioskować do płatnika, by kwotę zmniejszającą podatek odliczać podwójnie. W efekcie również oni nie otrzymają zwrotu podatku wynikającego z odjęcia kwoty 556,02 zł w deklaracji rocznej, niemniej ich comiesięczne wynagrodzenie będzie jeszcze wyższe.

5.  Zyskaj na zwolnieniach podatkowych

Podatnicy mogą korzystać z szeregu zwolnień z podatku dochodowego. Jeżeli zdarzyłoby się, że płatnik pobierze zaliczkę na podatek od świadczeń zwolnionych – wówczas możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku.

Katalog zwolnień można znaleźć w art. 21 ustawy o PIT.

Przykład:

Artur wyjechał w podróż służbową. Płatnik wypłacił świadczenia za delegację, ale obniżył je o zaliczkę na podatek. Artur może domagać się ich zwolnienia ich z podatku i wypłaty nadpłaconej przez płatnika kwoty zaliczek.

6. Pamiętaj o odliczeniach podatkowych

To, ile zwrotu podatku można otrzymać, zależy w głównej mierze od przysługujących ulg i odliczeń. Podatnik w trakcie roku powinien znać ich katalog oraz działać w taki sposób, by móc z nich skorzystać przy rozliczeniu podatkowym.

Przykład

Artur przekazał na rzecz organizacji pożytku publicznego 200 zł. Zbiórka miała postać kwesty publicznej – przekazał je do puszki. Bartek te same 200 zł przekazał na rachunek bankowy i otrzymał potwierdzenie przyjęcia darowizny przez organizację. Dzięki prawidłowemu udokumentowaniu odliczył od podatku przekazaną kwotę, dzięki czemu zyskał dodatkowe 36 zł zwrotu. 

 

7. Optymalizuj swoje rozliczenia podatkowe – załóż firmę, pracuj na zlecenie/dzieło

Metoda, jaką zarabiasz, może dać nie tyle wyższy zwrot podatku, co niższe zaliczki do zapłaty. W efekcie do ręki podatnik będzie zarabiał więcej niż pozostali podatnicy. Warto zatem stosować alternatywne metody zarabiania w miejsce tradycyjnej umowy o pracę.

Przykład:

W przypadku umowy o pracę, odliczane koszty uzyskania przychodów wynoszą zaledwie 111,25 zł miesięcznie. Jeśli wynagrodzenie sięga 10 000 zł miesięcznie, ten sam podatnik, przechodząc na umowę-zlecenie rozliczy, 2000 zł kosztów, a działając w ramach własnej firmy – może wygenerować dowolną, jeszcze wyższą wartość kosztów podatkowych.

Przykład:

W przypadku umowy o pracę im wyższa jest kwota przychodu, tym wyższe będą składki ZUS i zdrowotne do zapłaty. Założenie własnej firmy pozwoli opłacać składki od stałej kwoty, niezależnie od wartości przychodu. 

8. Prowadzisz działalność gospodarczą – skorzystaj z zaliczek uproszczonych w PIT

Ta metoda może pozwolić nie tylko osiągnąć wyższy zwrot, ale również uprości rozliczenia zaliczek. Ich wartość ustala się bowiem na podstawie podatku wykazanego w deklaracji składanej co do zasady w roku poprzednim. W efekcie co miesiąc nie trzeba obliczać zaliczki na podatek, bo płaci się go w stałej wartości. Jeżeli faktycznie dochody są niższe, to w deklaracji rocznej podatnik otrzyma zwrot podatku. 

9. Zamiast zasad ogólnych wybierz metodę liniową lub ryczałt

Decyzja o zmianie formy opodatkowania może być jedną z najbardziej korzystnych, jakie podatnik może podjąć, niemniej decyzję należy przemyśleć pod każdym względem. Opłacalność poszczególnych zasad rozliczeń wynika bowiem z tego, ile podatnik zarabia oraz jakie ulgi może stosować.

Przykład:

Damian Kowalski zdecydował się opodatkować liniowo. Jego dochód wyniósł 100 000 zł, a podatek 19% – 19 000 zł. Gdyby jego działalność rozliczana była na zasadach ogólnych, podatek wyniósłby 19 926 zł. Decyzja o zmianie zasad opodatkowania na liniową była zatem dobra, jednak Damian posiada dwójkę małoletnich dzieci, co powoduje, że po wyborze zasady liniowej straci on 2x 1113,09 zł odliczenia. Mimo zatem korzystnej zmiany – ostatecznie podatnik straci. 

Źródło: www.bankier.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close