Dolina Karpia Szansa na Przyszłość – możliwość dotacji na założenie firmy

Dolina Karpia Szansa na Przyszłość – możliwość dotacji na założenie firmy

W ramach utworzonego Funduszu Dotacji, mieszkańcy z terenów gmin biorących udział w projekcie „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”, mają możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjent dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

70%

20.000,00 zł

40.000,00 zł

Opis działań:

  • nabycie usług, narzędzi, wyposażenia oraz środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej,

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Operator Dotacji – Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza: VII nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu Kik/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr umowy UPR/SPPW/1.1/KIK/14.

1. Alokacja finansowa i wielkości dotacji:

Kwota dostępna w ramach VII naboru na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi w CHF 116 000,00.

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%.

Minimalna kwota dotacji w PLN: 20 000,00 zł

Maksymalna kwota dotacji w PLN: 40 000,00 zł

2. Miejsce i termin składania wniosków w ramach VII naboru:

Wnioski o dotację w wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami należy wysłać listem poleconym, pocztą kurierską lub składać osobiście w zaklejonej kopercie zawierającej:

• pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

• nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.:

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32 -640 Zator

• informację o naborze którego wniosek dotyczy, tj.: VII nabór Wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres niż powyżej zostaną odrzucone.

Wnioski o dotacje wraz z załącznikami muszą być przygotowane zgodnie z Wytycznymi dla ubiegających się o dotację na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…”

Nabór wniosków trwa od 09 stycznia 2015 r. do 10 marca 2015 r. do godz. 15:30.

3. Uprawnieni wnioskodawcy:

• osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,

• osoby zameldowane na dzień składania wniosku na terenie gmin biorących udział w Projekcie: Zator, Przeciszów, Polanka Wielka , Osiek, Brzeźnica,

• osoby nie posiadające w okresie 90 dni przed przystąpieniem do projektu zarejestrowanej działalności gospodarczej.

4. Cel działań niniejszego naboru:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach rolniczych, w szczególności związanej z wykorzystaniem potencjału turystycznego i gospodarczego regionu, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej

5. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.caz.zator.pl

6. Szczegółowych informacji dotyczące naboru udziela Operator Dotacji – Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32 – 640 Zator, tel. 33 8412 215, wew. 43, e-mail: zar@zator.pl

Ogłoszenie o VII naborze wniosków o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU:

Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej VII nabór

Wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – VII nabór

Budżet na rozpoczęcie działalności gospdarczej – VAT kwalifikowalny – VII nabór

Budżet na rozpoczęcie działalności gospdarczej – VAT niekwalifikowalny – VII nabór

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Oświadczenie o odejsciu z KRUS w przypadku otrzymania dofinansowania

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wzór:

Umowa o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wyciąg ze Studium Wykonywalności Inwestycji

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close