Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski – dotacje na założenie firmy już od września 2016 roku !!!

Dobry Czas na Biznes – Subregion Tarnowski – dotacje na założenie firmy już od września 2016 roku !!!

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie brzeskim, dąbrowskim,tarnowskim oraz na terenie miasta Tarnowa weź udział w naszym projekcie. Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem projektu  jest otworzenie 400 działalności gospodarczych.

Wartość projektu:  19 313 538,17 zł

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Planowane nabory: 5 w odstępach co 2 miesiące (od września 2016 r. do maja 2017 r.)

Dla kogo:

osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 30 lat, należące do co najmniej jednej z grup osób:

a) powyżej 50 roku życia,

b) długotrwale bezrobotnych,

c) z niepełnosprawnościami,

d) o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),

e) kobiet.

Projekt „Dobry Czas na Biznes – ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Operator udzielający wsparcia: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Etapy wsparcia:

Nabór wniosków

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie składają formularz rekrutacyjny zawierający dane o wnioskodawcy oraz pomyśle na biznes. Wnioski można składać w biurze projektu lub w jednym z Powiatowych Punktów Informacyjnych (dane adresowe w zakładce „kontakt”). W Powiatowych Punktach Informacyjnych można również zasięgnąć wszelkich informacji na temat projektu, uzyskać pomoc techniczną w wypełnieniu formularza.

  Ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy dokonywana jest przez zespół wewnętrznych ekspertów. Na etapie oceny formalnej będzie możliwość i skorygowania niektórych pomyłek lub złożenia wyjaśnień (niewypełnione pola, brak podpisów i inne opisane w regulaminie rekrutacji). Po ocenie merytorycznej przyznane zostaną punkty, które będą decydować o miejscu na liście rankingowej. 

Rozmowa kwalifikacyjna z doradcami

Do tego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymają wymaganą regulaminem liczbę punktów (minimum 70% punktów, w tym 50% za pomysł na biznes). Rozmowy z kandydatami prowadzić będą razem doradca zawodowy oraz doradca biznesowy, którzy ocenią zarówno pomysł na biznes, jak też predyspozycje kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej i diagnoza potrzeb szkoleniowych.

Umowy podpisywane będą z kandydatami, którzy zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej – zsumowane zostaną punkty z oceny merytorycznej, z rozmowy kwalifikacyjnej oraz punkty za kumulację kryteriów. Bardzo ważnym elementem podpisywanej umowy będzie diagnoza potrzeb szkoleniowych, która wyznaczy każdemu z kandydatów indywidualny plan szkoleniowy – wynikający z doświadczenia i predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje dotyczące etapów od naboru do podpisania umowy szkoleniowo-doradczej reguluje regulamin rekrutacji, który znajduje się w zakładce „do pobrania”

Udział w szkoleniach

Realizowane w ramach projektu szkolenia, warsztaty, konsultacje, doradztwo biznesowe mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do opracowania prawidłowego biznesplanu. Przewidziano dla uczestników projektu trzy pakiety szkoleń:

  • Obligatoryjne Szkolenia Podstawowe – zestaw obowiązkowy zawierający pakiet wiedzy zawierający kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. formalności i przepisy prawne, księgowość i podatki, marketing, pozyskiwanie finansowania, tworzenie i realizacja biznes planu);
  • Szkolenia wynikające z indywidualnego planu szkoleniowego w zależności od planowanej działalności oraz predyspozycji uczestnika (m.in.: pakiet szkoleń aktualizujących wiedzę, specyficzne przepisy dla poszczególnych branż, prawa konsumenta, handel internetowy, prawa autorskie, ochrona danych osobowych, handel zagraniczny);
  • Obligatoryjne Szkolenia Warsztatowe – w sposób praktyczny utrwalające cechy osobowości oraz umiejętności przyszłych przedsiębiorców (motywacja, negocjacje, pozyskanie i obsługa klienta, psychologia biznesu).

Doradztwo przed założeniem działalności

Dla każdego uczestnika projektu przewidziano 20 godzin doradztwa w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz rodzaju prowadzonej działalności, wspólnie z doradcą zostanie dopracowany biznes plan przyszłej działalności oraz rozwiązane potencjalne problemy na etapie planowania.

Nabór biznes planów

Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami, w tym w szczególności biznes planem jest składany po zakończeniu etapu szkoleniowo – doradczego, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Komplet dokumentacji składany jest w biurze projektu lub w Powiatowym Punkcie Informacyjnym. Biznes plany opracowane są na podstawie zdobytej wiedzy na etapie szkoleniowo doradczym i są podstawą oceny powodzenia przyszłej działalności oraz przyznania przyszłemu przedsiębiorcy dalszego wsparcia finansowego – dotacji oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Ocena formalna i merytoryczna

Komplet dokumentów oceniany jest dwuetapowo, na etapie oceny formalnej będzie możliwość złożenia wyjaśnień, czy uzupełnienia brakujących elementów formalnych (podpisy, oświadczenia). Ocena merytoryczna prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów na podstawie ustalonych kryteriów merytorycznych, które zostaną przedstawione wszystkim uczestnikom na etapie doradczo szkoleniowym przed złożeniem wniosków. Ocena kończy się opracowaniem listy rankingowej decydującej o przyznaniu dalszego wsparcia.

Wypłata dotacji i rozliczanie wydatków

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana jest po rozpoczęciu przez uczestnika projektu działalności gospodarczej. Dotacja w wysokości nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w momencie przyznania wsparcia (aktualnie ok. 24 tys. złotych) może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów uruchomienia działalności. Środki z dotacji wypłacane są na początku w formie 100% zaliczki i muszą zostać wydane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w biznes planie. Niewykorzystana kwota podlega zwrotowi. Rozliczenie dotacji musi nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych po dniu, w którym zakończono wydatkowanie przyznanych środków.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze w prowadzeniu działalności gospodarczej

Etap doradczo szkoleniowy po założeniu działalności gospodarczej stanowi bardzo ważny element projektu, mający na celu pomoc w uruchomieniu i utrzymaniu nowo założonych przedsiębiorstw, aby nie tylko utrzymały się w wymaganym okresie trwałości ale przede wszystkim, aby stanowiły grantobiorców trwałe źródło utrzymania i rozwoju. Przez 12 miesięcy po uruchomieniu firmy nowy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z indywidualnej pomocy doradcy biznesowego (organizacja firmy, bieżące zarządzanie, rozwiązywanie bieżących problemów), finansowych (finanse i rachunkowość) oraz prawnych. Szkolenia oferowane uczestnikom projektu po założeniu działalności gospodarczej będą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb, dokonanych przez doradców na etapie monitorowania oraz w przypadku wspólnych zagadnień mających wpływ na wszystkich grantobiorców.

Utrzymanie trwałości

Osoby, które otrzymają wsparcie na założenie firmy, muszą utrzymać przedsiębiorstwo w okresie minimum 18 miesięcy od dnia jego zarejestrowania. Przez ten okres działalność musi być prowadzona w sposób nieprzerwany – nie będzie można jej ani zawiesić ani tym bardziej wyrejestrować. W okresie trwałości będą prowadzone również kontrole weryfikujące wydatkowanie środków z dotacji oraz wywiązanie się z deklaracji utworzenia dodatkowego miejsca pracy.

Źródło: http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow/o-projekcie.html

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close