Do 20 lutego zgłoś kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Do 20 lutego zgłoś kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Uproszczeniem w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych jest możliwość zapłaty zaliczek na ten podatek raz na kwartał. Wybór tej formy możliwy jest jedynie na początku roku, przy czym oświadczenie w tej sprawie należy złożyć nie później niż do 20 lutego.

Zaliczki w formie uproszczonej  – kwartalnej opłacać mogą wyłącznie mali podatnicy i to zarówno w przypadku, gdy wybrali zasady ogólne opodatkowania (opłacanie podatku według skali podatkowej), jak również podatek liniowy. Małym podatnikiem, który ma możliwość stosować rozliczenia kwartalne jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik
20151’200’000 €5’015’000 PLN
20161’200’000 €5’092’000 PLN

Możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczeń mają również podmioty rozpoczynające w danym roku działalność gospodarczą. W ich przypadku oświadczenie o wyborze kwartalnej formy zaliczek nastąpić musi do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatek kwartalnie płacić mogą również podatnicy, których wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jednak jest, że otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym dochodzi do rozliczenia kwartalnego nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Zawiadomienie o rozliczeniu kwartalnym dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek, lub nie zawiadomi o zmianie formy rozliczeń podatkowych.

Zaliczki kwartalne podatnicy rozliczający się według skali oraz liniowo wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, a zatem:

  • do 20 kwietnia,
  • do 20 lipca,
  • do 20 października.

Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku rocznego.

Podobnie podatnicy opłacający podatek ryczałtowo wpłacają go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, natomiast za ostatni kwartał roku podatkowego – zapłaty dokonują w terminie złożenia zeznania PIT-28, do 31 stycznia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym.

Źródło: www.vat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close