Z dniem 25.04.2016 wygasły GITD uprawnienia odnośnie fotoradarów, monitoringu światła czerwonego i odcinkowego pomiaru prędkości

Z dniem 25.04.2016 wygasły GITD uprawnienia odnośnie fotoradarów, monitoringu światła czerwonego i odcinkowego pomiaru prędkości

Konsekwencje procesowe, prawne i odszkodowawcze wezwań z fotoradarów, odcinkowego pomiaru prędkości i monitoringu wjazdu na czerwonym świetle dokonywanych bezprawnie przez GITD po 25 kwietnia 2016

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wszedł w życie Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r., w którym stwierdzono, że  art. 129g ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dalej Prd), jest niezgodny z Konstytucją RP. Przepis ten stanowił:

„Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem.”

i na jego podstawie wydano akt wykonawczy – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych. (Dz. U. poz. 565). Rozporządzenie to określało sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego. Z dniem 25 kwietnia 2016 r. cały akt prawny stracił moc i przepisy tam zawarte nie obowiązują już nikogo w naszym systemie prawnym.

GITD ma w nosie prawo, liczy się zarobek

GITD mimo braku przepisów wykonawczych, nadal stosuje tę samą procedurę. Najwyraźniej, z punktu widzenia tego organu, nie zmieniło się nic. Niestety dla nich, z punktu widzenia prawa, zmieniło się wszystko, bo w obecnym stanie prawnym, GITD nie ma nawet prawa gromadzić, przetwarzać, udostępniać żadnych zdjęć z fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i monitoringu wjazdu na czerwonym świetle.  Jest to niezgodne z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP, który stanowi:

„Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.”

a więc ustawodawca popełnił błąd, pozwalając tę kwestię uregulować rozporządzeniem,  i tym samym złamał Konstytucję RP, więc obecnie takiej ustawy brak….

GITD nadal gromadzi, przetwarza i udostępnia zdjęcia z fotoradarów, czym narusza jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych – zasadę praworządności, określoną w art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Powtórzenie tego zapisu znajduje się w kodeksie postępowania administracyjnego (art. 6 k.p.a. stanowi, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa).

Więcej można przeczytać:
źródło:anuluj-mandat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close