Zwrot podatku – ile wynoszą ustawowe terminy?

Zwrot podatku – ile wynoszą ustawowe terminy?

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym osiągnął choćby złotówkę zysku, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej PIT. Dodatkowo przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek rozliczania podatku VAT. Większość uważa rozliczenia z fiskusem za przykry obowiązek, jednak w niektórych przypadkach możliwy jest zwrot podatku. Po złożeniu deklaracji, w której wykazana została nadpłata, przedsiębiorcy z pewnością chcieliby jak najszybciej otrzymać środki pieniężne. Sprawdź, jak długo trzeba czekać na zwrot podatku dochodowego i podatku VAT!

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie podatników na rzecz państwa. W Polsce wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych, kwestie związane z tymi podatkami regulują dwie odrębne ustawy, odpowiednio – ustawa o PIT i ustawa o CIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o PIT. Wskazuje ona, że należy nim objąć tych, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na to, jakie jest źródło ich przychodów. Zatem do grona podmiotów podlegających temu podatkowi należą osoby pracujące w ramach umowy o pracę, umów cywilnoprawnych albo prowadzące własne jednoosobowe działalności gospodarcze bądź będące wspólnikami spółek cywilnych.

Podatek ten swoim zakresem obejmuje dochody, czyli w większości przypadków przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Podatek należy wpłacić na konto bankowe US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Możliwe jest wybranie jednej z dwóch form opłacania zaliczek na podatek dochodowy – w formie miesięcznej lub kwartalnej. Zaliczki na podatek należy regulować do 20. dnia miesiąca następnego w przypadku rozliczania miesięcznego lub też do 20. dnia pierwszego miesiąca po zakończonym kwartale w przypadku rozliczania kwartalnego. Wysokość podatku zależna jest od wybranej formy opodatkowania:

 • zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%,
 • podatek liniowy – czyli opodatkowanie według stawki 19%,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa,
 • podatek tonażowy.

W przypadku rozliczania się w oparciu o kartę podatkową zaliczki należy uiszczać do 7. dnia następnego miesiąca. Zaliczka za grudzień płatna jest do 28 grudnia.

Podatnicy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do wyboru mają 5 podstawowych stawek, które zależne są od rodzaju prowadzonej działalności (20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5% i 3%).

Podatnicy rozliczający się w oparciu o skalę podatkową opodatkowują dochody stawką 18% w przypadku dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Po przekroczeniu pierwszego progu nadwyżka opodatkowana jest według stawki 32%.

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy, opodatkowują osiągnięte dochody stałą stawką 19%, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa o CIT. Podatek dochodowy od osób prawnych stosowany jest w odniesieniu do osób prawnych bez względu na to, w jaki sposób nabyły one osobowość prawną oraz w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych i kapitałowych. Dochody opodatkowane są podatkiem w wysokości 19%. Podatek powinien być uiszczany na konto US właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Ważne!

Na mocy nowelizacji ustawy o CIT nastąpiło obniżenie stawki podatku z 19% na 15% dla małych podatników. Aby kwalifikować się do tej grupy przedsiębiorców, wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Przeliczenia kwoty dokonać należy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zwrot podatku dochodowego – okres oczekiwania

Po złożeniu deklaracji rocznej, w której wykazano nadpłatę, urząd skarbowy ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu podatku. Okres zwrotu liczony jest od dnia złożenia deklaracji. Zwrot może nastąpić w formie przelewu bankowego lub też przekazu pocztowego. Jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe, zwrot podatku zostanie zaliczony na poczet zaległych zobowiązań.

Przykład 1.

Podatnik złożył deklarację roczną PIT 28 marca. Jeśli podatnik nie posiada zaległości podatkowych, US dokona zwrotu najpóźniej do 28 czerwca.

W przypadku złożenia korekty zeznania rocznego termin zwrotu podatku ulega zmianie – zaczyna być liczony od dnia złożenia korekty deklaracji.

Przykład 2.

Podatnik złożył korektę deklaracji rocznej 15 lutego. Jeśli podatnik nie posiada zaległości podatkowych, US dokona zwrotu podatku najpóźniej do 15 maja.

Zwrot podatku VAT

Kwestie związane z podatkiem VAT reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Podatek VAT jest podatkiem pośrednim, który naliczany i pobierany jest na każdym etapie obrotu usługą czy towarem. Kluczową kwestią dla przedsiębiorców jest rozróżnienie, czy podatek jest naliczony, czy też należny.

Podatek naliczony związany jest z zakupem. Wartość podatku naliczonego może pomniejszyć wartość zobowiązania z tytułu podatku VAT, jaka musi zostać zapłacona do US (podatek należny). Podatek należny związany jest ze sprzedażą. Jest to kwota, którą przedsiębiorca musi uiścić na rzecz US. Jego wartość może zostać pomniejszona o wartość podatku naliczonego.

Z prawa do odliczania podatku VAT mogą korzystać wyłącznie czynni podatnicy podatku VAT – podmioty zwolnione z VAT lub też podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają takiej możliwości.

Podatek VAT w terminach

Kwestie związane z odliczeniem podatku VAT są szczegółowo określone w ustawie o VAT. Podatek VAT może zostać odliczony w momencie otrzymania faktury. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na zwrot “otrzymania”, którego nie wolno mylić z datą wystawienia faktury. Odliczenia można dokonać w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (2 miesiące – rozliczenie miesięczne lub 2 kwartały – rozliczenie kwartalne).

Przykład 1.

Podatnik rozliczający miesięcznie podatek VAT zakupił materiały wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej do produkcji długopisów. Faktura wystawiona została 25 maja, jednak podatnik otrzymał ją dopiero 29 maja. Prawo do odliczenia podatku VAT podatnik nabywa 29 maja. Podatek może zostać odliczony również w deklaracji za czerwiec lub lipiec.

Przykład 2.

Przedsiębiorca rozliczający podatek VAT kwartalnie dokonał 30 maja zakupu wody dla pracowników, zaś faktura została dostarczona 1 czerwca.

Podatnik ma prawo do rozliczenia podatku VAT w deklaracji za II, III lub IV kwartał roku.

Zwrot podatku VAT

Jeżeli podatek naliczony (VAT od faktur zakupowych) przewyższa podatek należny (VAT od faktur sprzedażowych), powstaje tzw. nadwyżka podatku.

Nadwyżka może zostać przeniesiona na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. W przypadku, gdy w następnych okresach rozliczeniowych również powstanie nadwyżka, możliwe jest ich kumulowanie i przenoszenie na kolejne okresy rozliczeniowe.

Możliwe jest również wykazanie nadwyżki do zwrotu na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Podatnik może ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku w jednym z trzech ustawowych terminów:

 • do 60 dni od dnia złożenia deklaracji – bez znaczenia jest rodzaj dokonywanych zakupów oraz stawka stosowana przy sprzedaży usług i towarów. Termin ten stosowany jest również do transakcji zagranicznych, konieczne jest jednak złożenie wniosku,
 • do 180 dni od dnia złożenia wniosku – termin stosowany jest w przypadku, gdy w danym okresie brak jest sprzedaży opodatkowanej, a wyłącznie ponoszone były koszty,
 • do 25 dni od złożenia wniosku – w sytuacji gdy wszystkie faktury zostały opłacone. Do wniosku powinien zostać załączony wniosek z prośbą o zastosowanie skróconego okresu oczekiwania na zwrot podatku.
Uwaga!

w związku z nowelizacją ustawy o VAT w 2017 roku zostały zaostrzone przepisy dotyczące zwrotu nadwyżki w przyspieszonym terminie 25 dni.

Obecnie, aby podatnik mógł ubiegać się o zwrot podatku w skróconym terminie, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

– faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

– faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

– dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

– importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł,
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,
 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot podatku w terminie 25 dni:

– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia