[BR] Środki z urzędu pracy na rozpoczęcie firmy: bez podatku PIT, z odliczeniem VAT?

Młodzi przedsiębiorcy po otrzymaniu dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej firmy zastanawiają się, czy przyznana im kwota stanie się podstawą naliczenia podatku dochodowego, a także czy odliczą podatek VAT od zakupów finansowanych zgodnie z biznesplanem dotacyjnym.

Nadal główną rolę wśród metod walki z bezrobociem odgrywa bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie własnej firmy. Urząd pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. Jej wysokość wynika z umowy zawartej między bezrobotnym a urzędem, nie może jednak przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, dotacja ograniczona jest do 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (podstawą jest art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT). Kwota przyznawana celem założenia firmy nie będzie zatem ujmowana w rocznych deklaracjach podatkowych.

Natomiast do kosztów podatkowych nie można zaliczyć wydatków bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), pochodzących z różnego rodzaju kwot zwolnionych z podatku (23 ust 1 pkt 56 ustawy o PIT). Wśród nich nie wymieniono jednak kwot pochodzących z dotacji z urzędu pracy w związku z rozpoczęciem działalności przez bezrobotnego. Oznacza to, że te wydatki mogą być rozliczane w KPiR i obniżać wartość podstawy opodatkowania.

Kosztów podatkowych nie stanowi natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z takiej dotacji. Odpisów nie można zaliczać do kosztów w tej części, która odpowiada wartości początkowej składnika majątku, odliczonej od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconej podatnikowi w jakiejkolwiek formie (por. np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2009.04.27, ILPB1/415-165/09-2/AG). Zatem finansowanie w całości zakupu środka trwałego z dotacji powoduje, że całość odpisów nie może być rozliczona w kosztach. W przypadku finansowania zakupu częściowo z dotacji – odpisy jedynie w części mogą stanowić koszty podatkowe.

Jeżeli zatem podatnik nabędzie składniki majątku finansując ich zakup z dotacji i składniki te zaliczy do:

  • Wyposażenia – będzie mógł rozliczyć je w kosztach podatkowych,
  • Środków trwałychwartości niematerialnych i prawnych – będzie zmuszony ująć je w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie będzie jednak mógł dokonywanych odpisów amortyzacyjnych wprowadzać do kosztów podatkowych.

Odliczenie podatku VAT od zakupów finansowanych dotacją z urzędu pracy

Finansowanie zakupów środkami pochodzącymi z dotacji z urzędu pracy nie stanowi przeszkody, by w związku z wykorzystaniem składników majątku dla celów opodatkowanych podatkiem VAT odliczyć podatek zawarty w cenie nabywanych towarów i usług. Podatnik ma zatem możliwość na zasadach ogólnych odliczać podatek i występować o jego zwrot lub przeniesienie na następne okresy rozliczeniowe.

źródło: VAT.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close