[BR] Będą nowe zwolnienia z podatku dochodowego

Data dodatnia: 2 lipca, 2014

[BR]  Będą nowe zwolnienia z podatku dochodowego

Rozszerzenie zakresu zwolnień z podatku przewiduje przyjęty przez Sejm projekt zmian w ustawie o PIT. Zmiany mają wejść w życie z mocą wsteczną i objąć swoim zakresem cały rok 2014.

Zwolnienie z podatku objąć ma wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu.Dotychczas zdaniem organów sądowych, osoby uzyskujące odszkodowanie na drodze ugody pozasądowej zobowiązane były rozliczyć z tego tytułu podatek. Powyższe stało się jednak przedmiotem wielu sporów, których wyrazem były wyroki NSA z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt II FSK 654/10 uznające prawo podatników do stosowania zwolnienia. Jedynie wdanie się w spór zakończony wyrokiem lub ugodą sądową przyznającymi odszkodowanie pozwalało bezsprzecznie skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Nowy przepis chroni przed zapłatą podatku z tytułu uzyskanego odszkodowania zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne.

Zwolnieniu podlega również dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwej energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dodatek wypłaca się w kwocie brutto do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zwolnienie z podatku obejmie też otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady wynikać będą z postanowień układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Dotychczas odszkodowania te wynikać mogły wyłącznie z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Podatku nie trzeba płacić również w związku z uzyskaniem kwoty od 2 do 20 tys. zł., przyznanych przez sąd z tytułu stwierdzenia przewlekłości postępowania. Skarga w tej sprawie możliwa jest, jeżeli postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Podatek nie będzie pobrany zarówno od odprawy mieszkaniowej, jak i świadczenia mieszkaniowego żołnierzy.Wprowadzenie zwolnienia zakończyć ma spór, którego finałem było orzeczenie NSA z 15.01.2014 r. sygn.. akt II FSK 2625/13. Wynikał on z tego, że świadczenie mieszkaniowe wypłacane było przez WAM, będącą agencją wykonawczą i korzystającą ze zwolnienia z podatku wypłat pochodzących z budżetu państwa.

Doprecyzowaniu podlega również przepis zwalniający z podatku zwrot dopłat na rzecz wspólników. Obejmie on te kwoty w wysokości określonej w złotych na dzień faktycznego ich wniesienia. Dotychczasowe brzmienie stwierdzało jedynie, że korzysta się z nich do wysokości wniesionych dopłat.

Źródło: pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close