Baza eksploatacyjna – co grozi za brak zgłoszenia bazy eksploatacyjnej do 15 stycznia 2023 r.?

Baza eksploatacyjna – co grozi za brak zgłoszenia bazy eksploatacyjnej do 15 stycznia 2023 r.?

W 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące dysponowania bazą eksploatacyjną przez przedsiębiorstwo transportowe, które to przepisy precyzują wielkość bazy. Przewoźnicy mieli obowiązek dostosować się do nowych wymagań oraz powiadomić o tym fakcie właściwy organ w określonym terminie. Co grozi za brak takiego zgłoszenia?

Podstawa prawna

Zmiany dotyczące bazy eksploatacyjnej wprowadziła Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 209).

Baza eksploatacyjna – definicja

Zgodnie z definicją baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006”.

Przepisy rozporządzania nie definiują co prawda pojęcia centrum operacyjne pracodawcy, jednak wskazują, iż jest to miejsce, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku.

Wielkość bazy eksploatacyjnej

Przewoźnik ma obowiązek dysponować odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Baza eksploatacyjna – od kiedy nowe przepisy?

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, mieli obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Dodatkowym obowiązkiem tych przedsiębiorców było złożenie do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

W przypadku przedsiębiorców, którym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydał Główny Inspektorat Transportu Drogowego, takie oświadczenie należało złożyć na druku OB (dokument do pobrania na stronie internetowej GITD).

Brak złożenia oświadczenia – konsekwencje

Z pewnością wielu przedsiębiorców nie dopełniło obowiązku związanego z powiadomieniem organu wydającego zezwolenie o adresie bazy eksploatacyjnej. Najczęściej z powodu zwykłej niewiedzy, wyjazdów zagranicznych czy zwyczajnie poprzez przeoczenie. Co w takie sytuacji?

Oczywiście najważniejsze jest, aby niezwłocznie takie oświadczenie przedłożyć do właściwego organu, w myśl zasady, że „lepiej późno niż wcale”.

Szukając odpowiedzi na pytanie jakie konsekwencje grożą za brak złożenia oświadczenia, należy podkreślić, że przepisy wprost nie informują o „karach” za ten konkretnie czyn. Nie mniej jednak nie oznacza to, że nie grożą za to konsekwencje.

Jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia, organ wydający zezwolenie może uznać, że przewoźnik nie dostosował się do nowych przepisów, a tym samym nie spełnia warunków w zakresie posiadania bazy eksploatacyjnej, co skutkować może wezwaniem do wyjaśnienia, a nawet wszczęciem postepowania o cofnięcie zezwolenia. Przypominamy bowiem, że przedsiębiorca musi spełniać wszystkie wymagania przewidziane w przepisach, aby posiadać zezwolenie.

Co więcej, załącznik nr 2 do Ustawy o transporcie drogowym zawiera wykaz naruszeń i odpowiednio wysokość kary pieniężnej za konkretne naruszenia. Za niezgłoszenie w formie pisemnej organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji zmiany danych o których mowa w art. 7a i art. 8 (m.in. adres bazy eksploatacyjnej) w wymaganym terminie kara wynosi 800,00 zł (za każdą niezgłoszoną zmianę).