Aktualizacja wzorów umów o przyznaniu pomocy

Aktualizacja wzorów umów o przyznaniu pomocy

W związku z wejściem w życie z dniem 18 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5) oraz planowanym wejściem w życie w tym samym dniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), przepisów art. 43 a ustawy nie stosuje się do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy zawartymi przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o zmianie ustawy EFRROW i innych ustaw, a w przypadku podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych również do kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy zawartymi po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy EFRROW i innych ustaw, jeżeli przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zostało przekazane do wykonawcy lub zostało upublicznione w inny sposób zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego obejmującego koszty objęte umową o przyznaniu pomocy lub została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te koszty.

Wejście w życie ww. aktów prawnych wymaga dostosowania wzorów formularzy umów o przyznaniu pomocy:

–       umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

–       umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–       umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania  „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–       umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–       umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–       umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W związku z powyższym:

1.         Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1)    aktualnie obowiązujący wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obowiązuje w przypadku, gdy ww. umowa została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy dnia z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), tj. przed dniem 18 stycznia 2017 r.

2)    nowo opracowywany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zostanie przekazany do SW po zakończeniu procesu jego zatwierdzania, będzie obowiązywał w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy dnia z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), tj. po dniu 18 stycznia 2017 r. i:

a)    podmiot obowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy przekazał do wykonawcy lub upublicznił w inny sposób zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego obejmującego koszty objęte umową o przyznaniu pomocy lub zawarł umowę o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te koszty, albo

b)   podmiot obowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy nie przekazał do wykonawcy lub nie upublicznił w inny sposób zapytania ofertowego dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego obejmującego koszty objęte umową o przyznaniu pomocy lub nie zawarł umowy o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te koszty.

2.    Poddziałanie 19.3 – „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1)        aktualnie obowiązujący wzór umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 obowiązuje w przypadku, gdy ww. umowa została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy dnia z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), tj. przed dniem 18 stycznia 2017 r.

2)        nowo opracowywany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, będzie obowiązywać w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy dnia z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), tj. po dniu 18 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, SW winny przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, albo w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 prawidłowo ustalić, który wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy winien mieć zastosowanie w każdej indywidualnej sprawie.

W przypadku ustalenia przez SW zaistnienia przesłanek wskazanych w pkt 2 powyżej (dla poddziałania 19.2 lub poddziałania 19.3), należy wstrzymać się z procesem zawierania umów o przyznaniu pomocy do czasu przekazania przez ARiMR nowego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz nowego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jednocześnie informuję, że wzory formularzy ww. umów w ramach poddziałania 19.2 i poddziałania 19.3  w dniu 17 stycznia br. zostały przekazane do akceptacji przez MRiRW i zostaną udostępnione SW niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

3.    Typ operacji „Scalanie gruntów”

1)    aktualnie obowiązujący wzór umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania  „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 obowiązuje w przypadku, gdy ww. umowa została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy dnia z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), tj. przed dniem 18 stycznia 2017 r.

2)    nowo opracowywany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania  „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, będzie obowiązywać w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy dnia z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), tj. po dniu 18 stycznia 2017 r.

4.    Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Nowo opracowywany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, będzie obowiązywać w przypadku, gdy umowa o przyznaniu pomocy zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy dnia z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 5), tj. po dniu 18 stycznia 2017 r.                                         

W przypadku ustalenia przez SW zaistnienia przesłanek wskazanych w pkt 3 i 4 powyżej (dla typu operacji „Scalanie gruntów” oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”), należy wstrzymać się z procesem zawierania umów o przyznaniu pomocy do czasu przekazania przez ARiMR nowego wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Jednocześnie informuję, że nowe wzory formularzy ww. umów zostaną udostępnione SW niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

5.    Typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Aktualnie obowiązujące wzory umów o przyznaniu pomocy po dniu 17 stycznia 2017 r tracą zastosowanie. Jednocześnie informuję, że nowe wzory formularzy umów obowiązujących po dniu 18 stycznia 2017 r. zostaną udostępnione SW niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close