Jednak jest możliwość dofinansowania dla małych firm z małopolski – termin składania wniosków 02.12.2013-02.01.2014 ZAPRASZAMY

Jednak jest możliwość dofinansowania dla małych firm z małopolski – termin składania wniosków 02.12.2013-02.01.2014 ZAPRASZAMY

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 “Gospodarka regionalnej szansy”, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 “Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A “Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Tryb konkursu:

Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
– rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa,
– działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
– zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
– unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
– zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług,
– modernizację środków produkcji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 10 450 250,00 PLN.

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych małych przedsiębiorstw wynosi 40%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 45%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:
minimalna kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN,
maksymalna kwota wsparcia wynosi 800 000 PLN.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Kryteria wyboru projektu:

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – małe przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z dostępną poniżej, jako plik do pobrania Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów)
ul. Jasnogórska 11 (II piętro)
31-358 Kraków

w terminie od 2 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r.
w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na kwiecień 2014 r.

Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy:

Procedura odwoławcza przebiegać będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 1208/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009 r. z późń. zm. Procedura odwoławcza opisana została również w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej jako plik do pobrania.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie mcp.malopolska w zakładce “Nabory wniosków”, “Konkursy“. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl.

Zwracamy uwagę, iż w ramach niniejszego konkursu Wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyłącznie w ramach pomocy de minimis, a także na zmiany w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close