+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Wartość współczynnika urlopowego w 2017 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,83.

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu w wymiarze 20 lub 26 dni. Co do zasady pracownik powinien wykorzystać ten urlop w naturze. Jedynym zaostrzeniem przepisów jest wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września roku następnego. Nie mniej jednak, w przypadku braku możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze (z uwagi na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy) pracownikowi może zostać wypłacony ekwiwalent pieniężny (podstawa prawna art. 171 § 1 KP).

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy powstaje i staje się wymagalne w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Kodeks pracy nie przewiduje natomiast możliwości wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w zamian za urlop wypoczynkowy w innym przypadku niż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, tj. w czasie trwania stosunku pracy. Nie jest to możliwe nawet w przypadku wystąpienia przez pracownika z takim żądaniem. Takie działanie byłoby niezgodne z prawem.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy należy się zarówno za urlop bieżący, jak i zaległy. Prawo do niego jest niezależne od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik był zatrudniony, jak i długości okresu zatrudnienia. Nie ma na niego wpływu także tryb, w jakim nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę lub jej wygaśnięcie, a także przyczyna niewykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Jego realizacja nie jest uzależniona od rozliczenia się pracownika z pracodawcą z powierzonego mu mienia.

Jak obliczyć współczynnik urlopowy?

Współczynnik urlopowy obowiązuje zawsze na pełen rok kalendarzowy, czyli od 1.01.2017 do 31.12.2017

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2017 r., służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,83, a wynika z następującego wyliczenia:

[365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2017 r. wynosi odpowiednio:

• dla 1/2 etatu 10,42 (20,83 × 1/2),
• dla 1/4 etatu 5,21 (20,83 × 1/4),
• dla 3/4 etatu 15,62 (20,83 × 3/4),
• dla 1/3 etatu 6,94 (20,83 × 1/3).

Źródło: www.kadry.infor.pl