+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Więzienie dla Kierowcy – manipulacje przy drogomierzu, tachografie

Więzienie dla Kierowcy czy to możliwe ? 

Od 25 maja za cofanie liczników pojazdów można wylądować w więzieniu. Jednak ta zmiana ma jeszcze jedną bardzo groźną konsekwencję – taka sama kara grozi za manipulacje w tachografie. Zmiana wynika z dodania do Kodeksu karnego art. 306a, zgodnie z którym: kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Takiej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie takiego czynu.

Zmiana ta ma przede wszystkim ukrócić proceder związany z oferowaniem usług zaniżania wskazań faktycznego przebiegu pojazdu, jednak jest tak samo groźna dla przewoźników i kierowców, którzy dokonują lub zlecają dokonanie manipulacji w tachografie. ( wyłączniki magnesy itp. itd..)

Nowe przepisy składają się z dwóch części – części „administracyjnej” oraz części karnej. Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa.

10 maja w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, zwanej popularnie prawem penalizującym fałszowanie wskazań liczników w pojazdach. Nowelizacja obowiązuje od 25 maja.

15 marca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, penalizując w polskim kodeksie karnym przestępstwo „kręcenia licznika” w samochodzie i wprowadzając liczne czynności administracyjne i kontrolne, mające ograniczyć do minimum tę patologię.

Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa.

art. 306a Kodeksu karnego:

  • §1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • §2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przewidziana sankcja będzie bardzo wysoka. Co jednak najważniejsze – w przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający fałszowanie wskazań licznika. Ukróci to przemysł „cofania liczników” i oferowania tego typu usług na rynku.

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

Po takiej wymianie obowiązkowe będzie zgłoszenie się w ciągu 14 dni do stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy licznik prawidłowo działa. Badanie będzie kosztować 100 złotych.