ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców – została podpisana przez Prezydenta 24 kwietnia 2013 r wprowadza zmiany z dniem 16 lipca 2013r a następne zmiany wchodzą w życie z dniem 15 sierpnia 2013r.

Ustawa ta zawiera uregulowania, które dostosują polskie prawo do przepisów unijnych, a co za tym idzie, wprowadzą istotne dla przedsiębiorców, zmiany w obowiązujących przepisach.

Najważniejsze zmiany, które obowiązują od 16 lipca 2013r.:
I. Poszerzenie zadań inspekcji w zakresie kontroli przestrzegania czasu pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz (umowy cywilnoprawne).

II. Ustalenie wymiaru czasu pracy osób wykonujących przewozy drogowe, niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

  • czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,
  • czas pracy może być maksymalnie wydłużony do 60 godzin pod warunkiem, że średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym,
  • dodanie w taryfikatorze sankcji za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy:

Naruszenie                         

Kierowca               

Przedsiębiorca          

do 2 godzin

50 zł

100 zł

powyżej 2 do 10 godzin

300 zł

300 zł

powyżej 10 godzin

500 zł

500 zł

III. Unormowanie konieczności udzielenia przerwy po 6 kolejnych godzinach pracy kierowcy :

  • w wymiarze 30 minut,  gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin
  • w wymiarze  45 minut,  gdy liczba godzin pracy przekracza 9 godzin (w sytuacji, kiedy kierowca nie odbiera przerw wymaganych z rozporządzenia WE 561/2006 – (kara za brak przerwy – 300 zł).

IV. Ustanowienie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz – (kara za brak ewidencji – 1000 zł  – (konieczność przechowywania przez okres 2 lat)).

Najważniejsze zmiany, które obowiązują od 15 sierpnia 2013r. obejmują:
I. Wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zastępującego licencję krajową, które uprawnia do wykonywania transportu drogowego w kraju oraz uprawnia do starania się o licencję wspólnotową na transport międzynarodowy.

II. Zdefiniowanie pojęcia bazy eksploatacyjnej przedsiębiorstwa.

III. Ustalenie warunków utraty dobrej reputacji i ewentualnie licencji w przypadku popełnienia ciężkich naruszeń oraz możliwości jej zachowania (indywidualna ocena przez organ udzielający licencji).

Nowelizacja  ustawy o transporcie drogowym ma na celu implementację przepisów tzw. unijnego pakietu drogowego, w skład którego wchodzą rozporządzenia regulujące:

  • zasady i warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (1071/2009);
  • zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (1072/2009);
  • zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (1073/2009). 

Renata Strachowska dyrektor biura prawnego Inspekcji Transportu Drogowego wyjaśnia, że „ewidencję będą musieli prowadzić Ci, którzy mają firmy transportowe i kierują własnymi pojazdami oraz Ci, którzy jedynie świadczą usługi transportowe korzystając z pojazdów firm zewnętrznych”.

Nowe zasady oznaczają również, że czasem pracy samozatrudnionych kierowców jest cały okres od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Obejmuje on wykonywanie wszelkich czynności związanych z transportem drogowym. Nie tylko prowadzenie pojazdu, lecz także oczekiwanie na załadunek czy utrzymywanie pojazdu w czystości.