ul. Graniczna 8A   |   33-100 Tarnów   |   tel.: +48 14 692 49 77   |   +48 733 339 337

Obawiasz się kontroli z ITD lub PIP?

A może dostałeś wezwanie od Inspekcji Transportu Drogowego lub Państwowej Inspekcji Pracy?

Skontaktuj się z Nami!!!

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w której możemy przeczytać: „kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia”(art.72 ust. 4 w/w ustawy) gwarantuje nam co najmniej 7 dni na przygotowanie dokumentacji, która zostanie poddana kontroli, od momentu otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w firmie.

Jeśli więc dostaniesz list z takim zawiadomieniem nie zwlekaj i natychmiast skontaktuj się z Naszym Specjalistą !

Proponujemy usługę polegającą na przygotowaniu dokumentów do kontroli wymaganych przez ITD lub PIP (dokonujemy rzetelnego ich sprawdzenia w celu uniknięcia maksymalnej ilości naruszeń, które mogłyby wyniknąć podczas kontroli. Naszym celem jest zabezpieczenie firmy przed konsekwencjami kontroli do minimum)

Im szybciej przystąpimy do pracy, tym większe szanse na rzetelne przygotowanie się do kontroli ITD lub PIP. 

Podczas kontroli możemy również  reprezentować Państwa firmę. Po udzieleniu nam pełnomocnictwa zajmujemy się nie tylko reprezencją ale również formułowaniem wyjaśnień, przygotowywaniem ewentualnych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, itp.

Usługa audytu przedkontrolnego skierowana jest do firm transportowych, (przewóz rzeczy, przewóz osób) które chcą przygotować się do kontroli. Polega głównie na weryfikacji prawidłowości prowadzonej dokumentacji, spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (licencja, zaświadczenia, zezwolenia, dokumentacja kierowców) oraz na przedstawieniu wniosków umożliwiających wdrożenie odpowiednich zmian przeciwdziałających powstawaniu naruszeń lub ich ograniczeniu.

Audyt dokumentacji w firmie transportowej ma na celu znaleźć i wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa w zakresie:

  • ewidencji czasu pracy kierowców;
  • zapisów na wykresówkach lub danych cyfrowych z tachografów i kart kierowców, dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków;
  • regulaminu pracy i płacy pod względem treści (jest obowiązek posiadania powyżej 20 pracowników);
  • dokumentacji pracowniczej m.in. zawartej umowy o pracę, wymaganej dokumentacji niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz kompletności teczek osobowych;
  • dokumentacji wymaganej do wykonywania zawodu przewoźnika oraz określonego charakteru przewozów (ADR, ATP, Odpady itp…);
  • dokumentacji pojazdów będących w prawnej dyspozycji przedsiębiorstwa;
  • spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Przedstawimy wnioski pokontrolne, które usprawnią działanie Państwa firmy wraz z możliwością wdrożenia odpowiednich zmian przeciwdziałających powstawaniu naruszeń lub ich wyeliminowaniu.

Działania te pozwolą Państwu zaowocować pozytywnym wynikiem kontroli Państwa Przedsiębiorstwa w przyszłości.